Heiloo Trouwen Civiel 1701-1708

Heiloo Huwelijken Civiel 1695 – 1734

Periode 1701 – 1708.

25-01-1701 Compareerde ter secretaris den 8 januarij 1701 Jan Adriaens Decker, jonghman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Arent Gerrits voor en wegens Antie Cornelis, jongedogter, wonende tot Baccum, bruijt. Den 9 januarij 1701 ´t eerste gebodt, den 16 januarij 1701 ´t tweede gebodth, den 23 januarij 1701 ´t derde gebodth. Op huijden den 25 januarij 1701 sijn dese bovenstaende bruijdegom en bruijt met betoog van Baccum alhier voor ons ondergeschreven officier en schepenen van Heijloo getrouwt op datum ut supra. Oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Boogertman Joseph de Blinde mij present secretaris Hooghhoudt.
01-02-1701 Op den 15 januarij 1701 compareerde ter secretaris Mies Dirxsz Winter, jonghman, wonende tot Baccum, bruijdegom, met Martie Pieters, jongedochter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 16 januarij 1701 ´t eerste gebodth, den 23 januarij 1701 ´t tweede gebodth, den 30 januarij 1701 ´t derde gebodth. Den 1 februarij 1701 betoogh uijtgegeven.
01-02-1701 Jacob Dirxz, jongeman, wonende tot Oesdom, met Trijn Adriaens, jongedogter, wonende tot Heijloo. Den 16 januarij 1701 ´t eerste gebodth, den 23 januarij 1701 ´t tweede ge- bodth, den 30 januarij 1701 ´t derde gebodth. Op huijden den eersten februarij 1701 sijn dese bovenstaende personen voor de president schepen bij de absentie van den officier mitsgaders Mr Joseph de Blinde en Jan Dircxsz IJpelaen, als schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrouwt op datum ut supra ten oirconde getekent. Miester Joseph de Blinde Jan Dircks IJpelaan mij present secretaris Hooghhoudt.
30-01-1701 Gerrit Pieters, jonghman, wonende tot Bergen op Hoondt, bruijdegum, met Maartie Jaspers, weduwe, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 16 januarij 1701 ´t eerste gebodth, den 23 januarij 1701 ´t tweede gebodt, den 30 januarij 1701 ´t derde gebodth. Op den 30 januarij 1701 sijn dese bovenstaende personen voor de president Jan Cornelisz Entjes bij de absentie van den officier mitsgaders Mr Joseph de Blinde Jan Dircks IJpelaan getrouwt op den 30 januarij 1701 en ten oironde getekent. Jan Cornelissen Entjes Miester Joseph de Blinde Jan Dircks IJpelaen mij present secrretaris Hooghhoudt.
06-02-1701 Heijnderick Leffers Schermer, jonghman, wonende tot Heijloo met Aagt Jans, jongedochter, wonende in de Nieuw Poort onder de jurisdictie der stadt Alkmaar. Den 23e januarij 1701 ’t eerste gebodt, den 30e januarij 1701 ’t tweede gebodth, den 6e februarij ’t derde gebodth. Den 6e februarij 1701 betoogh uijtgegeven.
22-01-1702 Cornelis Claasz Caandorp, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Neeltje Cornelis, jongedogter, wonende mede tot Heijloo, bruijt. Den 8e januarij 1702 ’t eerste geboth, den 15e januarij 1702 ’t tweede geboth, den 22e januarij ’t derde geboth. Op huijden den 22e januarij 1702 zijn dese bovenstaande personen voor den officier Piter van der Horst en de ondergeschreven schepenen getrouwt en ten oirconde getekent. Pieter van der Horst Jan Cornelissen Entjes Pieter van der Velden mij present gesworen klerk M v Twuijver.
24-01-1702 Cornelis Garbrantsz Timmerman, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Maartje Jans, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 8e januarij 1702 ’t eerste ge- both, den 15e januarij 1702 ’t tweede geboth, den 22e januarij 1702 ’t derde geboth. Op huijden den 24e januarij 1702 zijn dese bovengenoemde personen voor den officier Piter vander Horst en de ondergeschreven schepenen getrouwt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst schout Jan Cornelissen Entjes Pieter van der Velden mij present gesworen klerk M v Twuijver.
05-02-1702 Reijer Claasz, jongeman, wonende tot Heemskerk, bruijdegom, met Anne Jacobs, jongedogter, wonende tot Heijloo, bruijt. Den 22e januarij 1702 ’t eerste geboth, den 29e januarij 1702 ’t tweede geboth, den 5e februarij 1702 ’t derde geboth. Betoogh uijtgegeven.
12-02-1702 Jan Kornelisz Kooge, jongman, bruijdegom, wonende tot Heijloo, met Maartje Claas, jon- gedogter, wonende tot Uijtgeest, bruijt. Den 29e januarij 1702 ’t eerste geboth, den 5e fe- bruarij 1702 ‘t tweede geboth, den 12e februarij 1702 ’t derde geboth. Acte uijtgegeven Op huijden den 12e februarij 1702 zijn dese bovengenoemde personen voor den officier Piter vander Horst en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom met betoogh van Uijtgeest getrout op datum ut supra.Mij present gezworen klerk M v Twuijver Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Pieter van der Velden.
21-02-1702 Dirk Cornelisz Knaap, woonende tot Velsen, bruijdegom, met Duijfje Heijndriks, jon- gedogter, wonende tot Oesdom. Den 5e februarij 1702 ’t eerste geboth, den 12e februarij 1702 ’t tweede geboth, den 19e februarij 1702 ’t derde geboth. Op huijden den 21e februarij 1702 zijn dese bovenstaande personen met betoogh van Velsen voor den officier en ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Jochems vander Morsch Jan Derks IJpelaan mij present gezworen klerk M v Twuijver.
19-02-1702 Piter Jansz Schipper, wonende tot Oesdom, jongman, bruijdegom, met Maartje Aalberts, jongedogter, wonende tot Egmont binnen. Den 5e februarij 1702 ’t eerste geboth, den 12e februarij 1702 ’t tweede geboth, den 19 februarij 1702 ’t derde geboth. Op huijden den 19e februarij 1702 zijn dese bovenstaande personen met betoogh van Egmondt Binnen voor den officier en de ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Jochems vander Morsch Pieter vander Velden mij present gezworen klerk M v Twuijver.
06-06-1702 Crijn Aartsz, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Barber Cornelis, jongedog- ter, bruijt, wonende mede aldaar. Den 21e maij 1702 ’t eerste geboth, den 28e maij 1702 ’t tweede geboth, den 4e junij 1702 ’t derde geboth. Acte uijtgegeven op den 6e junij 1702 zijn dese bovenstaande personen voor den ondergeschreven schepenen der heerlijkheijt Heijloo ende Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Jan Jochems van der Morsch Pieter vander Velden mij present gezworen klerk mits de absentie van de secretaris M v Twuijver.

11-07-1702 Lambert Jansz Schoenmaker, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Hillegont Olbrants, jongedogter, bruijt, mede aldaar woonagtigh. Den 25e junij 1702 ’t eerste geboth, den 2e julij 1702 ’t tweede geboth, den 9e julij 1702 ’t derde geboth. Op huijden den 11e julij 1702 zijn dese bovengenoemde personen voor den officier Piter vander Horst en de ondergeschreven schepenen tot Heijloo getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Jochems vander Morsch Pieter vander Velden mij present gesworen clercq M v Twuijver.
13-02-1703 Cornelis Cornelisz Cooge, jongman, wonende tot Oesdom, bruijdegom, met Lijsbeth Jacobs, weduwe, wonende mede tot Oesdom, bruijt. Den 28e januarij 1703 ’t eerste geboth, den 4e februarij 1703 ’t tweede geboth, den 11e februarij 1703 ’t derde geboth. Huijden den 13e februarij 1703 sijn deze bovengenoemde personen voor den officier Piter vander Horst en de ondergeschreven schepenen tot Heijloo getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Jan Jochems van der Morsch Pieter vander Velden me present substituit secretaris M v Twuijver.
08-05-1703 Cornelis Pitersz, jongman, wonende in de Weide (****) Schermeer onder de jurisdictie van Schermerhorn , bruijdegom, met Antje Dingnums , jongedogter, wonende tot Oesdom, bruijt. Den 22 april 1703 ’t eerste ge-both, den 29 april 1703 ’t tweede geboth, den 6 maij 1703 ’t derde geboth. Huijden den 8e meij 1703 zijn dese bovengemelde personen met betoog van Schermerhorn voor den officier Pieter vander Horst, Piter Ariensz Nanne en Joseph de Blinde als schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout op datum ut supra bij haar ondertekent.

Pieter van der Horst Pieter Aeriens Joseph de Blinde me present substituit secretaris M v Twuijver.

29-05-1703 Jan Cornelis, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Arijaantie Piters, jongedog- ter, van Suijtscherwouw, bruijt. Den 6e meij 1703 ’t eerste geboth, den 13e meij 1703 ’t tweede geboth, den 29e meij 1703 ’t derde geboth. Op huijden den 29 meij 1703 zijn dese bovenstaande persoonen met betoog van Suijtscherwouw voor den officier Piter van der Horst, Jan Cornelis Visser en Joseph de Blinde, schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Pieter van der Horst Joseph de Blinde Jan Cornelis Visser me present substituit secretaris M v Twuijver.

23-10-1703 Louris Piters, weduwnaar, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Metje Jacobs, jongedog- ter, mede tot Heijlo, bruijd. Den 7e october 1703 het eerste gebot, den 14e october 1703 ’t tweede geboth, den 21e october 1703 het derde geboth. Op huijden den 23e october 1703 zijn deze bovengenoemde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst en W Joseph de Blinde en Jan Cornelis Visser als schepenen der heer- lijkheijt Heijloo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Joseph de Blinde Jan Cornelis Visser mij present secretaris P Hogerduijn 1703
22-01-1704 Aalbert Jans Ponse, weduwnaar, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Maartje Dirks, jon- gedogter, mede tot Heijlo woonagtig, bruijt. Den 6e januarij 1704 het eerste gebot, den 13e januarij 1704 het tweede gebod, den 20e januarij 1704 het derde gebod. Den 22e januarij 1704 zijn deze bovengenoemde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst, Jan Cornelissen Entjes en Jan Cornelis Visscher als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Jan Cornelissen Entjes Jan Cornelisz Visser mij present secretaris P.Hogerduijn.

06-04-1704 Hendrik Lamberts, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Anne Jans, jonge- dogter, wonende mede tot Heijlo, bruijd. Den 23e maart 1704 het eerste gebod, den 30e maart 1704 het tweede gebod, den 6e april 1704 het derde gebod. Den 6e april 1704 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter van der Horst, Arien IJpelaan en Jan Cornelis Visscher, als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt en ten oirconde geteekent. Pieter vander Horst Aerien Rinnegom Jan Cornelis Visser mij present secretaris Piter Hogerduijn
18-05-1704 Engel Cornelis, jongeman, wonende tot Heemskerk, bruijdegom, met Cornelisje Jans, jongedogter, wonende tot Heijlo, bruijd. Den 4e meij 1704 het eerste gebod, den 11e meij 1704 het tweede gebod, den 18e meij 1704 het derde gebod. Den 18e meij 1704 savonts ter agt uren het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
12-10-1704 Jan Cornelis, weduwnaar, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Annitje Cornelis, jonge- dogter, wonende mede tot Heijlo, bruijd. Den 28e september 1704 het eerste gebod, den 5e october 1704 het tweede gebod, den 12e october 1704 het derde gebod. Den 12e october 1704 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst, Jan Cornelis Visser en Harmanus Akersloot als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt en ten oirconde getekent. Pieter van der Horst Jan Cornelis Visser Harmanus Akersloot mij present secretaris P Hogerduijn.
25-11-1704 Jan Sierke, weduwnaar, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Lijsbet Floris, jongedogter, wonende tot Heemskerk, bruijd. Den 9e november 1704 het eerste gebod, den 16e november 1704 het tweede gebod, den 23e november 1704 het derde gebod. Den 25e november 1704 zijn deze bovengemelde persoons als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst, Arien Ariens Rinnegom en Harmanus Akersloot als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom met behoorlijk betoog getrouwt, ten oirkonde getekent. Pieter van der Horst Aerien Rinnegom Harmanus Akersloot mij present secretaris P Hogerduijn 1704.
20-01-1705 Jan Dirks, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Angenietje Dirks, wonende me- de alhier, bruijd. Den 4e januarij 1705 het eerste gebod, den 11e januarij 1705 het tweede gebod, den 18e januarij 1705 het derde gebod. Den 20e januarij 1705 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter van der Horst, Jan Cornelis Visser en Harmanus Akersloot, als schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrouwt, op den 20e januarij 1705 en ten oirconde getekent. Jan Cornelis Visser Harmanus Akerslood Pieter vander Horst mij present secretaris P Hogerduijn 1705.
22-02-1705 Cornelis Gerrits, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Dirkje Cornelis, jongedog- ter, wonende in de Egmondermeer onder de jurisdictie van Alkmaar, bruijdt. Den 8e februarij 1705 het eerste gebod, den 15e februarij 1705 het tweede gebod, den 22e februarij 1705 het betoogh uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn 1705
19-07-1705 Cornelis Ariens Scheer, jongman, wonende tot Heijloo, bruijdegom, met Crijn Huijbers, wonende mede alhier, bruijd. Den 5e julij 1705 het eerste gebod, den 12e julij 1705 het tweede gebod, den 19e julij 1705 het derde gebod. Den 19e julij 1705 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter vander Horst, Cornelis Sijmons van der Morschen Migiel Jansz als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout, ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Sijmons Migiel Jansz mij present secretaris P Hogerduijn 1705.
24-11-1705 Cornelis Claas van den Berg, jongman, wonende tot Uijtgeest, bruijdegom, met Antje Piters Nanne, jongedogter, wonende tot Heijlo, bruijd. Den 8e november 1705 het eerste gebod, den 15e november 1705 het tweede gebod, den 22e november 1705 het derde gebod. Op den 24e november 1705 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter van der Horst, Arien Claas Decker en Cornelis Sijmons Mors als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt, ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Aerien Claes Cornelis Sijmons mij present secretaris P Hogerduijn In de kantlijn: met betoog.
02-02-1706 Booijke Reijers, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Crijntje Mighiels, jonge- dogter, wonende mede aldaar, bruijd. Den 17e januarij 1706 het eerste gebod, den 24e januarij 1706 het tweede gebod, den 31e januarij 1706 het derde gebod. Den 2e februarij 1706 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter vander Horst, Arien Claas Decker, Cornelis Sijmons Mors, als schepenen der heerlijkheijt Heijloo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Cornelis Sijmons Mors Pieter van der Horst Aerien Claesz Decker mij present secretaris P Hogerduijn.

02-02-1706 Jan Mighiels, jongman, wonende tot Heijlo, bruijdegom, met Aaltje Jans, jongedogter, wonende mede aldaar, bruijd. Den 17e januarij 1706 het eerste gebod, den 24e januarij 1706 het tweede gebod, den 31e januarij 1706 het derde gebod. Den 2e februarij 1706 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter van der Horst, Arien Claas Decker, Cornelis Sijmons Mors als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrouwt, ten oirconde geteekent.

Pieter vander Horst Adrien Claesz Decker Cornelis Zijmons Mors mij present secretaris P Hogerduijn.

07-02-1706 Cornelis Cornelisz, weduwnaar, van Heijlo als bruijdegom, met Duijfje Jans, jongedogter, wonende op Kleijndorregeest als bruijd. Den 24e januarij 1706 het eerste gebod, den 31e januarij 1706 het tweede gebod, den 7e februarij 1706 het derde gebod. Den 7e februarij 1706 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn 1706.
07-02-1706 Cornelis Ariens van ’t Hoogje, jongman, wonende tot Boekel onder Heijlo als bruijdegom, met Maartje Piters, jongedogter, wonende op ‘t Zeglis onder de banne van Alkmaar als bruijd. Den 24e januarij 1706 ’t eerste gebod, den 31e januarij 1706 het tweede gebod, den 7e februarij 1706 het derde gebod. Den 7e februarij 1706 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn 1706.
09-05-1706 Aldert Jacobs, weduwenaar, wonende tot Heijlo als bruijdegom, met Grietje Piters, jonge- dogter, wonende mede alhier, bruijd. Den 25e april 1706 het eerste gebod, den 2e meij 1706 het tweede gebod, den 9e meij 1706 het derde gebod. Den 9e meij 1706 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter vander Horst, Claas Piters Bommer, Piter vander Velden als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout, ten oirconde geteekent. Pieter vander Horst Claas Pietersz Bommer Pieter vander Velde mij present secretaris P Hogerduijn.
13-02-1707 Gerrit Willems Kool, jongman, wonende tot Uijtgeest als bruijdegom, met Neeltje Wulberts, jongedogter, wonende tot Heijlo, bruijd. Den 30e januarij 1707 het eerste gebod, den 6e februarij 1707 het tweede gebod, den 13e februarij 1707 het derde gebod. Den 13e februarij 1707 zijn dese bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst, Arien Claas Decker en Cornelis Ariens Bogertman als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde geteekent. Pieter vander Horst Aerien Claes Decker Cornelis Boogertman mij present secretaris P Hogerduijn.
06-03-1707 Jan Claasz Krok, jongman, wonende tot Boekel onder de Banne van Heijloo als bruij- degom, met Maartje Jacobs, wonende op den Hoef als bruijd. Den 20e februarij 1707 het eerste gebod, den 27e februarij 1707 het tweede gebod, den 6e maart 1707 het derde ge- bod. Den 6e maart 1707 zijn deze bovenstaande personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Pieter vander Horst, Cornelis Ariens Bogertman en Pieter van der Velden als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Bogertman Pieter van der Velden mij present secretaris P Hogerduijn.
03-07-1707 Dirk Piters Molenaar, wonende in de Schermer onder de banne van Oudorp, als bruijdegom, met Diewertje Ariens, wonende tot Heijloo als bruijd. Den 19e junij 1707 het eerste gebod, den 26e junij 1707 het tweede gebod, den 3e julij 1707 het derde gebod. Den 3e julij 1707 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn 1707.
17-01-1708 Garbrand Piters, weduwnaar, wonende tot Uijtgeest, als bruijdegom, met Antje Piters, jon- gedogter, wonende tot Heijlo, als bruijd. Den 1e januarij 1708 het eerste gebod, den 8e januarij 1708 het tweede gebod, het derde gebod den 15e januarij 1708. Den 17e januarij 1708 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Pieter van der Horst, Cornelis Piters Mors en Claas Jansz als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.
31-01-1708 Jacob Dirks Bet, jongman, wonende tot Warmenhuijsen als bruijdegom, met Grietje Ariens, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 15e januarij 1708 het eerste gebod, den 22e januarij 1708 het tweede gebod, den 29e januarij 1708 het derde gebod. Den 31e januarij 1708 het betoog uijtgegeven bij mij secretaris der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom. P Hogerduijn.
21-02-1708 Jan Jansz, jongman, wonende tot Heemskerk als bruijdegom, met Pitertje IJve, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 5e februarij 1708 het eerste gebod, den 12e februarij 1708 het tweede gebod, den 19e februarij 1708 het derde gebod. Den 21e februarij 1708 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor de officier Piter vander Horst, Pieter vander Velden, Claas Jansz Baccum als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Pieter vander Horst Pieter vander Velden Dit merk is bij Claas Jans zelfs gestelt mij present secretaris P Hogerduijn

15-04-1708 Cornelis Zijmonts Krok, jongman, wonende onder de jurisdictie van Alkmaar als bruijdegom, met Jannitje Jans, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijd. Den 1e april 1708 het eerste gebod, den 8e april 1708 het tweede gebod, den 15e april 1708 het derde gebod. Den 15e april 1708 het betoog uijtgegeven.
13-05-1708 Ysak Claasz, jongman, wonende tot Boekel als bruijdegom, met Antje Jacobs, jongedog- ter, wonende mede tot Boekel als bruijd. Den 29e april 1708 het eerste gebod, den 6e meij 1708 het tweede gebod, den 13e meij 1708 het derde gebod. Den 13e meij 1708 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Piter vander Horst, Jan Cornelis Entjes en Aart Auwels Hooghuijs als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent.

Jan Cornelissen Entjes Aert Auwels Hooghuis Pieter vander Horst In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.

13-05-1708 Jan Harmensz , wonende tot Wummenum als bruijdegom, met Crijntje Jans, weduwe, tot Heijlo als bruijd. Den 29e april 1708 het eerste gebod, den 6e meij 1708 het tweede gebod, den 13e meij 1708 het derde gebod. Den 13e meij 1708 het betoog uijtgegeven.
15-07-1708 Jacob Ariens, jongman, wonende tot Boekel onder de banne van Heijlo als bruijdegom, met Antje Cornelis, jongedogter, wonende tot Heijlo als bruijt. Den 1e julij 1708 het eerste gebod, den 8e julij 1708 het tweede gebod, den 15e julij 1708 het derde gebod. Den 15e julij 1708 zijn deze bovengemelde personen als bruijdegom en bruijd voor den officier Pieter van der Horst, Cornelis Pieters Mors, Claes Jans Baccum als schepenen der heerlijkheijt Heijlo en Oesdom getrout en ten oirconde getekent. Pieter vander Horst Cornelis Pieters Mons dit merk is bij Claas Jans Baccum zelfs gestelt In kennisse van mij secretaris P Hogerduijn.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 26-02-2023

Bron: RA Alkmaar – Heiloo Inv.nr. 4

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *