Graft Huwelijken Civiel 1777-1780

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1777 – 1780.

02-01-1777 Compareerde aals voornoemd Enkel Barendsz, jongman te Graft met Grietje Cornelis meerderjarige jongedogter van Avenhorn dog laast gewoond hebbende in de Beemster versoekt vergunninge tot doen gaan van drie huwelijks gebooden om weegens die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
15-03-1777 Compareerde als vooren Claas Dirksz IJperen, weduwnaar en Guurtje Claas, weduwe beijde wonende te Westgraftdijk en verzogtte drie huwelijkse proclamatien op den drie eerstkomende zondagen in de kerk te Westgraftdijk omme vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te worden.
28-06-1777 Compareerde als vooren Jan Cornelisz Backer, meerderjarig jongman en Maartje Pieters, minderjarigh jongedogter geadsisteert met haar vader Pieter Maartensz beijden van en wonende te Westgraftdijk en verzochte huwelijk geboden om op de drie eerstkomende sondage in de kerk te Westgraftdijk omme in den huwelijken staat te werden bevestigt.
12-07-1777 Compareerde als vooren Cornelis Pietersz de Lange, minderjarige jonkman en Jan Teunisz Breed, voor deselve suster Marijtje Teunis Breed, meede minderjarige te Noordeijnd en versogte huwelijks geboden omme aan den raadhuijze te Graft te werden gepubliseerd.
20-09-1777 Compareerde als vooren Cornelis Jaspersz Boon, meerderjarig jonkman door deselfs oom en voogd Hacob Oudendijk en Krijntje Cornelis, meerderjarige jongedogter door haar vader Cornelis Gijzen beijde van en woonende te Gracht en versogte huwelijks geboden omme in de kerk alhier te werden gepubliceerd.
31-10-1777 Compareerde als vooren Hendrik Cappelhoff, meerderjarig jongman geboortig van Munsterland voor zich zelve en Johannis van Assema voor desselfs suster Susanna van Assema geboortig van Steenwijk dog beijde woonende alhier en versogten huwelijks geboden omma aan den rechthuize te Gracht te werden geaffigeerd en door die van den gerechte bevestigt te worden.
22-11-1777 Compareerde als vooren Arend Rood voor zijnde broeder Jan Pietersz Rood, weduwnaar van Neeltje Pieters en Cornelis Jansz voor zijne meerderjarige dogter Aafje Cornelis geboortig van en beijde woonende te Gracht en versogten huwelijks geboden omme in de kerk alhier te werden afgekondigt en in den huwelijken staat bevestigt worden.
28-11-1777 Compareerde voor mij ondergetekende commissaris van de huwelijkszaken over Gracht Graftdijk en Noordeijnd, Simon van Norden, weduwnaar van Geertje Groen wonende te Purmerend en Sijberig Klaas IJperen, weduwe te Gracht ende versogtte huwelijkse geboden omme door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
29-11-1777 Compareerde als vooren Dirk Gerritsz Mol en Gerrit Mol en versogte huwelijks gebooden, de eerste voor zijne zoon Gerrit Dirksz Mol en de laastgenoemde voor Haasje Barends om in de kerke alhier te werden bekend gemaakt.
24-01-1778 Compareerde als vooren Cornelis Kelk, minderjarig jonkman te Noordeijnd en Nantje Gerrits Watervis, minderjarige jongedogter in de bedijkte Schermer, hij door zijn vader Claas van Tiel, zij door haare oom en voogd Claas Pietersz Kieft en versogte huwelijks gebooden omme in de kerk te Graft te werden afgekondigt.
07-02-1778 Compareerde als vooren Cornelis Leeuw, minderjarig jonkman te Noordeijnd zijnde rooms  gezind en Ariaantje Ariaans Stromer, meerderjarige jongedogter te Gracht, van de gereformeerde religie en verzogten huwelijks gebooden omme door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
14-02-1778 Compareerde als vooren Harmen Jansz Bruggen, jongman thans wonende te Gracht door sijn broeder en Antje Hendriks Paan, jongedogter te Rijp exhiberende de goedkeuring van haar voogden, sij door Jan Entrop en versogte huwelijks gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
15-03-1778 Compareerde als vooren Huibert Florisz Eedel, meerderjarig jonkman voor zig zelfs en Teunisje Dirks, weduwe van Cornelis Houtkooper, beijde woonende te Oostgraftdijk zij door haar broeder Cornelis Duin en verzogten met de andere huwelijks gebooden omme door die van den gerechte bevestigt te worden.
28-03-1778 Dirk van Bork, schout, secretaris en notaris van Gracht, Graftdijk en Noordeijnd, jongman alhier en juffrouw Cornelis van Breemen, weduwe Marten de Jongh wonende te Uijthoorn, geexhibeerd hebbende betoog waar uit bleek dat door hun was versogt en geobstineerd huwelijke geboden te Uijthoorn versoekende mits dit meede dat dezelve alhier in de kerke ook mogte werden geproclameerd.
04-04-1778 Compareerde als vooren Cornelis Lambertsz Nagtegaal, meerderjarig jonkman te Gracht met Niesjes Jacobs Kok, jongedogter te Westgraftdijk en versogte met den andere huwelijkse gebooden omme door die van den gerechte bekend gemaakt te worden.
18-04-1778 Compareerde als vooren Claas Coenraadsz de Haan, Pieter Klaasz ende versogte huwelijkse geboden, de eerste voor sijn soon Cornelis Claasz de Haan en laastgenoemde voor sijne behuwde suster Willempje Sijberts, beijde te Westgraftdijk zijnde de jongman meerderjarig en de jongedogter nog minderjarig om in de kerk te Westgraftdijk afgekondigt te worden.
18-04-1778 Compareerde als vooren de Heer Hendrik Koekebacker en verzogtte voor Pieter Krook, minderjrig jonkman met Reijnoutje Liets, minderjarige docgter beijde te Gracht huwelijkse gebooden om door die van den gerechte alhier te werden bekend gemaakt.
05-04-1778 Compareerde als vooren Adriaan  Klaasz Vink, jongman te Rijp en Aagje Gerrits Volger, jongedogter te Graft ende versogten met de anderen huwelijkse gebooden omme door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
02-05-1778 Compareerde als vooren Cornelis Huijbertsz als meerdejarig jonkman voor zig en Huijbert Jansz voor Krijntje Jans, minderjarige jongedogter beijde woonende te Westgraftdijk en versogte huwelijkse gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
02-05-1778 Compareerde als vooren Jan Carel Munten, meerderjarig jonkman alhier en Teunis Berkhout voor zijne dogter Trijntje Teunis Berkhout, weduwe van Gerrit Pieters Kroonenburg te Schermerhorn en versogten huwelijks gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
09-05-1778 Compareerde als vooren Michiel Hansen, meerderjarig jonkman van Westgraftdijk thans te Graft en Cornelis Pietersz voor Helena Deenekamp, meerderjarige jongedogter geboortig van Groningnen dog laast gewoond hebbende te Purmerende en versogte huwelijks gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
23-05-1778 Compareerde als vooren Claas Kemp en Jacob Pietersz en versogten huwelijkse gebooden de eerstgemelde voor sijnen soon Dirk Kaasz Kemp, monderjarige jongman en laastgenoemde voor zijne minderjarige dogter Maartje Jacobs beijde wonende te Graft omme in de kerke te Graft te werden geproclameerd.
20-06-1778 Compareerde als vooren Willem Hofdijk, jongman te Bergen en Trijntje Abrahams Smit, jongedogter te Graft ende versogte huwelijks gebooden omme in de kerke te Graft te werden geproclameert is dat versoek geaccordeerd mits de gebooden te Bergen meede werden gepubliceerd.
01-08-1778 Compareerde als vooren Jan Entrop woonende te Noordeijnd en exhibeerde certificaat geteekent door den schout der Beemster inhoudende dat aan Claas Jansz Bul, jongman te Noordeijnde en Trijntje Jans, jongedogter in de Beemster aldaar was geaccordeerd huwelijks gebooden versoekende mits die dat deselve alhier meede door die van den gerechte mogtten werden geproclameerd.
15-08-1778 Compareerde als vooren Cornelis Minne voor sijne broeder IJsbrand Minnes, jongman en Cornelis Jans voor sijn nigte Trijntje Jacobs, weduwe van Melle Cornelis, beijde woonende te Graft en versogte huwelijks gebooden voor de gemelde IJsbrand Minnes en Trijntje Jacobs omme in de kerke te Graft te werden afgekondigt.
28-08-1778 Compareerde als vooren Adriaan Cornelisz Smits, weduwnaar van Neeltje Crelis Bosch wonende onder Graft en Trijntje Garments Groen, weduwe van Cornelis Mulder te Driehuijzen woonagtig en versogte huwelijkse gebooden om in de kerk te Graft te werden geproclameerd.
29-08-1778 Compareerde als vooren Maarten Boon, jongman thans woonende te Knollendam en Maarten Jantjes, wonende te Graft voor Antje schipper meede te Graft woonagtig ende versogten huwelijkse gebooden voor gemelde Maarten Boon en Aaltje Schipper om in de kerk te Graft te werden afgekondigt.
26-09-1778 Compareerde als vooren Claas Pietersz Vlottis, jongman en Cornelis Moolenaar ende versogten huwelijks gebooden de eerstgenoemde voor zich zelve en de laastgenoemde als vader voor Guurtje Cornelis Moolenaar beijde woonende te Graft om in de kerk te Graft te werden afgekondigt.
07-11-1778 Compareerde als vooren Adriaan Beets, meerderjarig jonkman tans woonagtig te Oostzaandam en Aart Binnewijzent te Graft woonagtig, de eerste voor zig en laastgenoemde voor zijn meerderjarige dogter Maartje Binnewijzent te Noordeijnd en verzogte huwelijkse gebooden voor genoemde Adriaan Beets en Maartje Binnewijzend omme in de kerk te Graft te werden gepubliceerd.
05-12-1778 Compareerde als vooren Cornelis Krom, weduwnaar en Germpje Adriaans, jongedogter beijde te Oostgraftdijk en versogte huwelijkse gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
12-12-1778 Compareerde als vooren Cornelis Minnes en Arend Klaasz beijde te Graft woonagtig en versogte huwelijkse gebooden, de eerste voor zig en de laatsgenoemde voor zijn dogter Neeltje Arends om in de kerke te Graft te werden geproclameert.
02-01-1779 Compareerde als vooren Jan Adriaansz Groot, jongman en Aaltje Germans Groen, jongedogter beijde te Westgraftdijk en versogte met de andere huwelijkse geboden om in de kerke te Westgraftdijk te werden afgekondigt.
30-01-1779 Compareerde als vooren Willem Cornelisz Schermer, jongman en Aafje Maartens Waij, jongedogter beijde woonende in de Starmeer onder Graft met den anderen hebbende versogt huwelijkse gebooden om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
30-01-1779 Compareerde als vooren Huibert Jansz, weduwnaar met Neeltje Jans, weduwe beijde te Westgraftdijk met den anderen zullende trouwen versoekenden mits dien huwelijkse gebooden, de eerste voor zig en de laatsgenoemde door Jan Klaasz zijnde dat versoek geaccordeerd om in de kerke te Westgraftdijk te werden geproclameerd.
30-01-1779 Compareerde als vooren Pieter Cornelisz Snijder, weduwnaar te Rijp en Grietje Creelis, weduwe te Noordeijnd met de anderen versogt hebbende huwelijkse gebooden om in de kerke te Graft te werden geproclameerd is dat versoek geaccordeerd onder deese mitse dat de gebooden te Rijp insgelijks zullen moeten werden afgekondigt en zij weduwe voor dat ’t tweede gebod zal moogen gaan, zal moeten doen blijken dat de weeskamer alhier zoo ten opzigte van de minderjarige voorkinderen van wijlen haaren overleeden man, maar ook weesen ’t kind door haar aan haaren voornoemde overleedenen man verwekt zal weezen voldaan.
13-02-1779 Compareerde als vooren Abraham Langedijk, jongman en Dirkje Hendrikx Holmen, weduwe beijde woonende te Graft en versogten huwelijkse gebooden voor hun selve om in de kerke te Graft te werden geproclameerd.
19-02-1779 Compareerde als vooren Dirk Heering en Reijers Adriaansz Groot, ende versogten huwelijkse gebooden de eerstgenoemde voor Klaas Cornelisz Schipper en de laatsgenoemde voor Adriaantje Adriaans Groot, beijde woonende te Westgraftdijk om in de kerke te Westgraftdijk te werden geproclameerd.
05-03-1779 Compareerde als vooren Bart Jansz, weduwnaar te Graft en Andries van Oenen ende versogten huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zig en de laatsgenoemde voor Wubbetje Imes, weduwe te Rijp om in de kerk te Graft te werden geproclameerd.
13-03-1779 Compareerde als vooren Jacob Cornelisz Ton, weduwnaar van Anna Jacobs Rol van de gereformeerde godsdienst en Trijntje Gerrits Ruijgen, weduwe van Maarten Everts roomsgezind beijde wonende te Westgraftdijk ende versogte huwelijkse geboden om door die van den gerechten te werden bekend gemaakt is dat versoek geconsenteert onder deeze mits dat de gebooden sullen moeten gaan van ses tot ses weeken, en om ses weeken nae ’t gaan van ’t laaste gebod en allen ’t tweede gebod zal werden geproclameerd ten behoeve hunner kinderen in voorige huwelijk verwekt ter weeskamer alhier verigtingen zullen moeten doen.
03-04-1779 Compareerde als vooren Hendrik Jansen Keet, meerderjarig jonkman wonende in de Weijde Wormer en Pieter Wardenaar alhier en versogten huwelijkse geboden, de eerste voor zig en de laaste voor zijne meerderjarige dogter Aaltje Wardenaar alhier om door die van den gerechte te werden bekend gemaakt is dat versoek geconsenteerd mits dat de huwelijks gebooden ook door die in de Weijde Wormer moeten werden geproclameert.
03-04-1779 Compareerde als vooren Cornelis Pietersz de Lange, weduwnaar te Noordeijnd en Geertje Jans de Groot, weduwe te Rijp ende versogte huwelijks geboden om door die van den gerechte te werden bekand gemaakt.
24-04-1779 Compareerde als vooren Dirk Gerritsz de Boer en Jan Gerritsz Haantjes en versogten huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor Salomon Adriaansz Stam, jonkman te Noordeijnd en de laastgenoemde voor Neeltje Jans Oud, meerderjarige jongedogter te Oost Knollendam om in de kerk te Oostgraftdijk te werden geproclameerd is dat versoek geaccordeerd mits dat de gebooden ook insgelijks te Knollendam zullen moeten geproclameerd.
01-05-1779 Compareerde als vooren Willem Jansz en Jan Dirksz en versogte huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zijne minderjarige zoon Cornelis Willemsz en de laastgenoemde voor zijn minderjarige dogter Jannetje Jans beijde te Oostgraftdijk woonagtig om in de kerk te Oostgarftdijk te worden geproclameerd.
01-05-1779 Compareerde als vooren Barent Hendrik Oosterhoff, meerderjarig jonkman te Crommenie en Cornelis Pietersz van Langen voor zijne zuster Guurtje Pieters van Lange, jongedogter van Graft ende versogten huwelijkse gebooden om door die van den gerechte te werde bekend gemaakt.
05-06-1779 Compareerde als vooren Frans Boon en Cornelis Pietersz ende versogtte huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zijne zoon Pieter Boon, jongman in de Rijp en de laastgenoemde voor zijne zuster Bregtje Pieters, jongedogter te Graft omme door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
19-06-1779 Zijn door Jan Buijsman en Cornelis Pietersz verzogt de huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor Harmen Harmensz Overes, jongman te Rijp en de laastgemelde voor zijn zuster Zijtse Pieters, jongedogter te Graft omme door die van den geregte te werden bekend gemaakt.
26-06-1779 Op den 26 junij zijn door Coenraad Jonker, jongman te Westgraftdijk en Aaltje Gerrits Biersteeker meede te Westgraftdijk verzogt de huwelijkse gebooden. Is dat verzoek ingewilligt op dato als boven.
17-07-1779 Compareerde als vooren Lammert Barentsz, jongman met Cornelis Leeuw ende verzogte huwelijkse gebooden, de eerstgemelde voor zig zelven en de laastgemelde voor zijn zuster Jannetje Cornelis, jongedogter te Noordeijnd omme door die van den gerechte te werden bekend gemaakt.
14-08-1779 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken te Graft Engel Barentsz, weduwnaar te Graft met Aagje Hendriks, jongedogter te Zuijd Schermer en verzogten huwelijkse gebooden om door den geregte te worden publiek gemaakt zijnde haare gebooden te Suijd Schermer reeds aangeteekend is dat verzoek ingewilligt.
11-09-1779 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken te Graft Hendrik Pietersz Quadijk, weduwnaar te Rijp met Trijntje Bouwens IJperen, jongedogter te Westgraftdijk, hij voor zig zelfs en zij door haar oom Klaas Jansz IJperen met den anderen verzogt hebbende huwelijkse gebooden, hij in de Rijp en zij te Graft om door die van den geregte te werden bekend gemaakt.
15-10-1779 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken te Graft Weijert Smit woonende te Westgraftdijk en Klaas Voogd, woonende in de Starmeer inder Graft ende verzogten huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zijn zoon Klaas Weijertsz Smit en de laastgenoemde voor zijn stiefdogter Maartje Coenraads beijde woonende te Westgraftdijk om in de kerk aldaar te worden publiek gemaakt.
16-10-1779 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken te Graft Hendrik Hondius, weduwnaar te Graft en den wel eerwaarde heer Christiaan Klaerbout, bedienaar des Goddelijken woords te graft ende verzogten huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zijn eijgen persoon, en de laastgenoemde voor zijn dienstmeijd Anna Pieters Heek zijnde beijde woonagtig te Graft om in de kerk aldaar te werden publiecq gemaakt.
13-11-1779 Cornelis Blaauw, schout en secretaris van Graft verzogt hebbende huwelijkse gebooden met Antje Geel, jongedogter tot Rijp is dat verzoek tot Rijp ingewilligt en is dus door mij als commissaris der huwelijkse zaken ook toegestaan om in de kerke als hier te werden geproclameerd.
24-12-1779 Johannes van Assema en Grietje Jacobs, de eerste weduwnaar en de laaste weduwe beijde woonende te Graft met den anderen verzogt hebbende huwelijkse geboden om door die van den geregte te werden publijcq gemaakt is dat verzoek ingewilligt mits zij beijde ter naasten weeskamer (en dus voor de voltrekkinge van ’t huwelijk) compareerde om moeders en vaders bewijs aan hunne kinderen te doen ’t welk zij hebben aangenoomen.
01-01-1780 Pieter Dirksz Zweep, jongman tot Graft en Dirk Luijt woonende in de Sapmeer, de eerstgenoemde voor hem zelf ende laaste voor zijn dienstmeijd Hendrikje IJsbrands Kleijn, meerderjarige jongedogter verzogt hebbende huwelijkse gebooden om door die van den geregte te worden publiecq gemaakt.
08-03-1780 Den heer Francois Robertus Overschie, jongman woonende tot Rotterdam (met een onderhands briefje van de toestemminge zijner respective heer vader Francois Overschie zoor zig zelven en dan wel eerwaarde heer Do: Christiaan Klaarbout, predicant alhier voor zijn dogter mejuffrouw Anna Constantia Klaarbout versogt hebbende de huwelijkse gebooden om de de Gereformeerde kerk alhier op den 19 maert en zoo vervolgens op de ordinaire tijd te werden publiecq gemaakt.
25-03-1780 Klaas Cornelisz en Klaes Klaesz Ales, beijde woonende te Graft, de eerstgenoemde voor zijn zoon Cornelis Klaasz en de laastgenoemde voor zijn stiefdogter Aagje Cornelis verzogt hebbende huwelijkse gebooden om door die van den geregte te werden publiecq gemaakt is dat verzoek ingewilligt mits den eerstgemelde weduwnaar voor de voltrekking van ’t huwelijk moeders erf bewijs aan zijn zoon.
07-04-1780 Compareerde voor mij Cornelis Blauw commissaris der huwelijkse zaken te Graft de eerbare Klaas van Tiel en Jan Blaauw, de eerstgenoemde oud en de laastgenoemde regeerend schepen en beijde vroedschappen woonende te Noordeijnd ende versogten de eerstgenoemde voor zijn zoon Pieter van Tiel, jongman en de laastgenoemde voor zijn dogter Neeltje Blaauw, jongedogter huwelijkse gebooden om door den geregte alhier op de gewoone plaets en drie eerstkomende sondagen te werden publiecq gemaakt.
13-04-1780 Compareerde voor ons Cornelis Blaauw commissaris der huwelijkse gebooden Gerbrand Dirksz woonende te Marken Binnen, jongman en Cornelis Willemsz woonende te Oostgraftdijk ende versogten de eerstgenoemde voor zig zelven en de laastgenoemde met vertooning eender onderhands briefje van zijn moeder Maartje Willems wegens de  toestemming voor zijn zuster Pietertje Willems Gaarn, jongedogter te Oostgraftdijk huwelijkse gebooden om in de kerk te Oostgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
15-04-1780 Compareerde voor mij Cornelis Blaauw commissaris der huwelijkse zaken te Graft, Graftdijk en Noordeijnd, Pieter Jacobsz Groot, jongman en Duijfje Teunis Dik, jongedogter beijde woonende te Westgraftdijk ende verzogten huwelijkse gebooden om door die van den geregte alhier op de drie eerstkoomende sondagen te werden publiecq gemaakt.
20-05-1780 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken te Graft Gerrit Swaan, meerderjarig jongman voor zig zelven en Hendrik Jacobsz voor zijn suster Diewertje Maartens Kan, jongedogter beijde te Graft woonagtig verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk alhier te worden publijcq gemaakt.
03-06-1780 Hebben Pieter Huijbertsz Schipper, jongman met Grietje Kars Boeregeest, weduwe beijde woonende te Westgraftdijk laeten verzoeken hunne huwelijkse gebooden om in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
06-07-1780 Hebben Trijntje Klaasz Knegt, jongedogter te Oostgraftdijk door haar oom Jan Knegt verzogt huwelijkse gebooden met Gerrit Willemsz Bas, weduwnaar tot Marken Binnen om door de geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
08-07-1780 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse gebooden Pieter Bloemendaal en Ariel Graftdijk en de versogten de eerstgenoemde als vader voor zijn zoon Cornelis Bloemendaal, jongman en schoolmeester tot Twisk en de tweede als oom voor zijn nigt Neeltje Jans Vlaaming, jongedogter woonende te Westgraftdijk huwelijkse gebooden om in de gereformeerde kerken der respective dorpen Twisk en Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
08-07-1780 Compareerde voor mij ondergeteekende commissaris der huwelijkse zaken Pieter Bommer, weduwnaar alhier tot Graft en Hendrik Geelink als aangehuwde vader van Trijntje Barends woonende te Noordeijnd ende verzogten de eerstgenoemde voor zig en de laastgenoemde voor zijn aangehuwde dogter huwelijkse geboden om door den geregte te worden publijcq gemaakt.
15-07-1780 Compareerde voor mij Commissaris der huwelijkse zacken te Graft Adriaan de Vries en Izaak Oostenraed Boon en verzogten huwelijkse geboden, de eerstgemelde voor zijn broeder Jacob de Vries, jongman te Noordeijnd en de laastgenoemde voor zijn nigt Neeltje Leenders Lakeman, weduwe te Graft om door den geregte te werden publijcq gemaakt.
22-07-1780 Jan Dirksz en Cornelis Tuijn, beijde woonende te Oostgraftdijk, de eerstgenoemde voor zijn zoon Aris Jansz en de laastgenoemde voor zijn dogter Maartje Cornelis Tuijn, jongedogter versogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk aldaar te werden publijcq gemaakt.
12-08-1780 Jacob Hofmeijer, weduwnaar voor zig zelve en Ariaantje Klaas Kemp, weduwe door haar vader Klaas Kemp alle woonende te Graft verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk te werden publijcq gemaakt.
08-09-1780 Zijn ingewilligt huwelijkse gebooden om van agt dagen tot agt dagen binnen deezen dorpen van den raadhuijse bij affixie te gaan aan Floris Poulisz, weduwnaar te Zuijd Schermer met Marijtje Willems, jongedogter (onderhorig te Graft dog thans meede aldaar woonagtig) mits dat zulks te Zuijd Schermer mede geschiede.
30-09-1780 Compareerde voor mij Cornelis Blaauw commissaris der huwelijkse zacken te Graft, Graftdijk en Noordeijnd Gerrit Jansz en Dirk Mul, beijde woonende te Noordeijnd ende versogten huwelijkse gebooden, de eerstgenoemde voor zijn zoon Klaas Gerritsz van Wieringen, jongman, de laastgenoemde voor zijn dogter Trijntje Dirks Mul, jongedogter beijde aldaer woonagtig om in de gereformeerde kerk alhier tot Graft te werden publijcq gemaakt.
30-09-1780 Compareerde voor mioj commissaris der huwelijkze zaken te Graft, Graftdijk en Noordeijnd Aris Klopper, jongman wonende tot Rijp en D.E. Dirk Pietersz Decker woonende tot Graft ende verzogten huwelijkze geboden, de eerstgenoemde voor zig zelve en de laastgenoemde voor Antje Jans Mijer, jongedogter te Graft om op de drie eerstkomende sondagen in de gereformeerde kerk tot Graft en Rijp te worden en vermits zulks tot Rijp alreeds was geconsenteerd is door mij ook ingewilligt.
20-10-1780 Compareerde voor mij commissaris der huwelijkse gebooden tot Graft Jan Bartelsz woonende tot Westgraftdijk en Michiel Glazekas woonende tot Rijp ende verzogten, de eerstgenoemde voor zijn soon Coenraad Jansz, weduwnaar te Westgraftdijk en de laastgenoemde voor zijn dienstmeijd Ruurtje Siets, jongedogter tot Rijp, huwelijkse gebooden om in de respective gereformeerde kerken tot Rijp en Westgraftdijk te werden publijcq gemaakt.
21-10-1780 Compareerde voor mij commissaris der huwelijkse sacken tot Graft Klaas Kemp en Maarten Smit, woonende te Graft ende verzogten, de eerstgenoemde voor zijn zoon Dirk Klaasz Kemp, weduwnaar en de laastgenoemde voor zijn dogter Trijntje Maartens Smit, jongedogter, huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk alhier op de drie naastkomende sondagen te werden publijcq gemaakt.
28-10-1780 Compareerde voor mij commissaris der huwelijkse saaken Jan Klaasz Smit, weduwnaar in de Suijdschermer onder den  banne van Graft ende verzogt huwelijkse geboden om te trouwen met Antje Hendriks Hagedoorn, weduwe tot Schermerhorn om in de gereformeerde kerk in de Suijdschermer te worden publijcq gemaakt.
25-11-1780 Aldert Willemsz, jongman met Guurtje Jans, jongedogter thans beijde woonende te Westgraftdijk door hunne respective vaders verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.
29-12-1780 Klaas Cornelisz Bloothooft, meerderjarig jongman van de roomsche gesintheijt woonende in de Schermer in de jurisdictie van Graft met Maartje Jans Visser, meerderjrige jongedogter van de gereformeerde gemeente woonende in de bedijkte Schermeer onder de jurisdictie van Zuijd Schermeer, hij voor zig zelven, zij door haar broeder Jan Jansz Visser verzogt hebbende huwelijkse geboden om door den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
30-12-1780 Cornelis Jacobsz Schoon, jongman met Aaltje Jans Glas, jongedogter beijde te Westgraftdijk, de eerstgenoemde door zijn vader Jacob Schoon en de laastgenoemde door haar aangehuwde broeder Cornelis Huijbertsz Rits verzogt hebbende huwelijkse geboden om in de gereformeerde kerk te Westgraftdijk te worden publijcq gemaakt.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 20-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *