Graft Huwelijken Civiel 1741-1746

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1741 – 1746.

21-01-1741 Pieter Teunisz Eijer, jongman in de Starmeer onder Graft en Neeltje Arians, jongedogter in de Beemster (zij door haar oom Klaas Dirksz Pondman) versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor die van geregte te trouwen.
11-02-1741 Bouwen Claasz IJperen, jongman en Neeltje Jans, jongedogter beijde te Westgraftdijk versogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door zijn vader Claas Bouwensz Ijperen) om vervolgens op het raedhuijs alhier in den huwelijken staet bevestigt te worden.
31-03-1741 Maarten Cornelisz Kan, weduwnaar te Wormerveer en Trijntje Samuels, jongedogter te Graft (zij door haar oom Jacob de Boer mede woonende te Graft) versogt hebbende hunne huwelijks geboden omme in de kerken te Wormerveer en Graft respectieflijk te werden geproclameert.
08-04-1741 Frans Jaspersz, weduwnaar en Impjen Kars, weduwe beijde woonende te Graft (hij door zijn neef Jan Harksz en zij door haar schoonsoon Claas Kemp) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft te proclameren.
15-04-1741 Juriaan Hendriksz Smit, jongman en Sijtje Rienks, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om vervolgens voor die van den geregte te Graft in den huwelijken staat te werden bevestigt (hij door Claas Swaan en zij door Baltzer Smit, beijde alhier).
20-05-1741 Cornelis Sijmonsz Koopman, wonende te Oostgraftdijk en Jannetje Pieters, jongedogter nede woonende aldaer (zij door haer broeder Jan Pietersz Kelder, woonagtig te Wormerveer) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om door officier van wegens die van de geregte te werden gedaan.
03-06-1741 Gerrit Barentsz, weduwnaar te Westgraftdijk met Janneke Gerrits, jongedogter van Oudega in Vriesland, versogt hebbende zijne huwelijks geboden om door de officier van wegens die van de geregte te werden gedaan is hem het voors: versoek (na dat bij attestatie van de schooldienaer in Oudega was gebleeken dat hunne huwelijks geboden reeds in de kerke Oudega tot twee verscheijdene sondagen waren geproclameert) geconsenteert.
24-06-1741 Pieter Gorter, jongman en Neeltje Bergens, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke te Graft te werden geproclameert.
19-08-1741 Jan Cornelis Bakker, jongman en Guurtje Willems, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door Gerrit van Tiel, zijn aangehuwde neef en zij door Leendert Leeuw haer oom) om in de kerke te Graft te werden afgekondigt.
26-08-1741 Hendrik Harmensz, jongman van Bremen, thans woonagtig alhier en Aagte Dirks, weduwe van Jan Cornelisz Bakker beijde mede woonende aldaar, hij door zijn baas metzelaer Claes Rongs en zij door Frans Willemsz, haer aangehuwde oom, versogt hebbende huwelijks geboden om door of van wegens die van den geregte te werden gedaan.
23-09-1741 Cornelis Muesz, weduwnaar en Trijntje Willems, jongedogter beijde woonagtig te Oostgraftdijk, hij door zijn broeder Arjan Muesz en zij door haar oom Dirk Kuijp, beijde mede aldaer woonende, verzogt hebbende hunne huwelijks geboden om door officier van wegens die van den geregte te werden gedaan.
28-10-1741 Gerrit Jansz Kooij, jongman en Anna Claas, jongedogter beijde woonende te Graft verzogt hebbende, hij door Cornelis Noorder zijn goede vriend, zij door Jacob Schipper, haar meester, dat haerlieden mogte werden gegunt huwelijks geboden om op morgen voor eerstemaal en vervolgens na behooren alhier te Graft in de kerke te proclameren.
13-01-1742 Teunis Jansz Pel, jongman in den banne van Jhisp en Steijntje Reijers, jongedogter van Graft versogt hebbende (hij zelfs comparerende, zij door haar stiefvader Pieter Teunisz van ’t Slot te Graft) dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om op morgen voor d’eerstemael en vervolgens na behoorens door de respectieve geregten of wegens dezelve te werden gedaan tot Graft en te Jisp.
19-01-1742 Jan Jansz Bakker, jongman van Oostgraftdijk versogt hebbende zijne huwelijks geboden met Neeltje Cornelis Bruijn, weduwe te Wormer (alwaer de huwelijks geboden ten haren regarde waren ingewilligt volgens attestatie alhier vertoont) om op aanstaende sondag wegens die van den geregte alhier te werden kond gedaan en vervolgens na behooren welk versoek soo veel Graft aangaet mede is geconsenteert.
20-01-1742 Dirk Jansz Castricum, jongman van Akersloot en Maartje Cornelis, weduwe in de Starmeer onder Graft versogt hebbende dat hunne huwelijks geboden mogte werden gegunt om op morgen soo te Graft als te Akersloot te werden konden gedaen en vervolgens na behooren.
20-01-1742 Pieter Jacobsz van Warder, weduwnaar en Trijntje Cornelis, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door zijn bekende Jan Karsz en zij door haar stiefvader Arjan Claesz, beijde mede te Graft woonagtig) versogt hebbende dat hun werde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier op morgen voor d’eerste mael en vervolgens na behoren te werden kond gedaan.
10-03-1742 Claas Reijersz, jongman en Guurt Jans, weduwe beijde woonende te Noordeijnd versogt hebbende, hij door zijn broeder Cornelis Reijersz, zij door Hendrik Ariensz de Vries, beijde mede woonende aldaer, dat hun huwelijks geboden mogten voor d’eerste mael en vervolgens na behooren te worden kond gedaan.
01-04-1742 Cornelis Teunisz, jongman en Grietje Claas, jongedogter, hij door zijn stiefvader Jan Cornelisz en zij door haer vader Claes Arentsz Ridder, versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor schout en schepenen te trouwen.
16-06-1742 Pieter Willemsz Pik, weduwnaar en Antje Dirk Cramers, jongedogter beijde te Graft (hij door Pieter Hakkes, zijn overleden vrouws vader, zij door Cornelis Noorder, haer buurman) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te werden geproclameert.
23-06-1742 Maartje Cornelis weduwe alhier te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Jacob Jacobsz Stierop, jongman van Heijloo om door die van den geregte alhier soo veel haar aangaet te worden gedaan.
04-08-1742 Geertruijd Jans Groenewoud, jongedogter woonagtig te Noordeijnd heeft (door Huijbert Huijbertsz Bakker in de Rijp, hare goede bekende) versogt dat haar mogte werden gegunt huwelijks geboden met Cornelis Pop, weduwnaar in de Rijp (wiens huwelijks geboden ten zijnen regarde aldaer reeds waren geconsenteert) om wegens die van den geregte alhier te werden publijcq gemaakt.
25-08-1742 Jan Gerritsz, jongman geadsisteert met zijn van Gerrit Bul, en Maartje Jacobs, jongedogter, zij door haar meester Dirk Jansz Castricum, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om vervolgens voor den geregte alhier te trouwen.
20-10-1742 Jan Reijersz, jongman woonagtig in de Sapmeer onder Graft en Trijntje Claa, jongedogter te Zuijd Schermer voornemens zijnde met elkander hun in den huwelijken staet te begeeven en te laten bevestigen voor schout en schepenen van eene der voorschreven dorpen hebben ten dien eijnde, hij door zijn stiefvader Pieter Teunisz Leeuw en zij door haar vader Claas Velzerboer versogt hunne huwelijks geboden welk versoek huijden is geconsenteert.
11-11-1742 Jan Claesz, jongman uijt de Schermer onder Graft en Grietje Volkerts, jongedogter mede in de Schermer onder Akersloot versogt hebbende huwelijks geboden (van haar vertoont sijnde hier toe consent van haar vader) om vervolgens voor die van den geregte hier voorgenomen huwelijk te doen bevestigen is het voorschreven versoek soo veel Graft aangaet ingewilligt, des dat te Akersloot insgelijks geschiede en dat daer van wettelijk blijk soude moeten werden ingebragt.
17-11-1742 Claas Cornelisz Aves, jongman en Grietje Claes IJperen, weduwe beijde te Westgraftdijk versogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door zijn broeder Jan Cornelis Aves, en zij door haar neeff Bouwen Claesz IJperen) om vervolgens hun huwelijks voor schout en schepenen te doen bevestigen.
08-12-1742 Jan Pietersz, jongman en Jannetje Jans, weduwe beijde te Graft verzogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door Teunis Klinkert zijn oom, en zij door Leendert Pietersz Leeuw haar aangehuwde oom) om vervolgens in de kerke alhier hun huwelijk te doen bevestigen.
15-12-1742 Gerrit van Tiel, jongman en Neeltje Rongs, jongedogter beijde te Graft (hij door zijn vader Gerrit van Tiel en zij door haer vader Rong Brasser) versogt hebben huwelijks geboden om vervolgens in de kerke alhier in den huwelijken staet bevestigt te worden.
02-02-1743 Cornelis Jansz Eend, jongman van Graft en Claartje Jacobs, jongedogter van Oostgraftdijk (hij door zijn aangehuwde oom Jan Fransz en zij door haar neef Cornelis de Zeeuw, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden gedaen.
09-02-1743 Dirk Claasz, jongman in de Schermer onder Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Grietje Pieters, jongedogter mede in de Schermer onder Noord Schermer (daar blijk van was dat hare geboden te Noord Schermer waren ingewilligt) om wegens die van den geregte te werden gedaen.
13-04-1743 Hendrik Jansz, weduwnaar te Graft en Aaltje Cornelis, weduwe te Noordeijnd (hij door zijn swager Claas Suijer en zij door Pieter Teunis haar swager) verzogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte alhier te werden gedaan.
13-04-1743 Frans Willemsz, weduwe te Graft en Antje Aris, weduwe te Noordeijnd (hij door zijn soon Jan Fransz, zij door haer neef Jacob Swart) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om wegens die van de geregte alhier te werden gedaan.
20-06-1743 Pieter Jansz Tates, jongman van Haringcarspel en Anne Claas, jongedogter te Noordeijnd (zij door Cornelis Relk haar aangehuwde neef) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerken te Haringcarspel en te Graft te werden geproclameert.
06-07-1743 Claas Gerritsz van de Laan, jongman en Aafje Jacobs beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert (hij door Pieter Claas Hakkes zijn oom en zij door Jacob Claasz haar vader, beijde woonende mede te Graft).
27-07-1743 Maarten Cornelisz Kan, weduwnaar en Neel Arents, jongedogter beijde woonende te Graft, zij door haar oom Jacob Jansz Cramer mede woonende aldaer versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert.
28-09-1743 Gerrit Pietersz, jongman te Graft en Mientje Pieters Alles, weduwe woonende in de Rijp (hij door zijn broeder Heertje Pietersz en zij door Dirk Nomens haar behuwt ofte schoonvader) verzogt hebbende huwelijks geboden om in de kerke te Graft en tot Rijp zelfs te werden geproclameert is ’t zelve versoek soo veel Graft aangaet geconsenteert.
26-10-1743 Arjan Maartens, jongman en Guurtje Pieters, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (hij door Dirk Albertsz zijn swager zij door Cornelis Kuijper haar oom) versogt hebbende huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gedaan.
07-12-1743 Aldert Bartelsz, weduwnaar en Garmpje Ariaans, weduwe beijde woonende te Oostgraftdijk (hij door Gijsbert Jacobsz zijn gebuur, zij door Dirk Kuijp haar swager) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gedaan.
14-12-1743 Jacob Fuijk, weduwnaar en Guurtje Hendria, weduwe beijde woonende te Graft (hij door Jan Buijs sijn aangehuwde neef, zij door Jacob Hendria haar swager, versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke te Graft te worden geproclameert.
28-12-1743 Hendrik Jansz, jongman en Trijn Jans, jongedogter beijde woonagtig alhier (hij door Hendrik Huijberts, zij door Jacob Mijzeboer beijde woonende te Graft en vertoonende bij billet ofte briefjes van de beijde moeders dezelven consent) versogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden gedaan.
11-01-1744 Cornelis Kruijsgang, jongman van Alkmaar dog woonagtig te Graft en Grietje Claas, weduwe mede alhier (hij door Cornelis Wiel vertonende mede bij briefje consent van de moeder Marijtje van Daalen, en zij door haer vader Claas Snijder) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te werden geproclameert.
21-03-1744 Jan Manten, jongman te Graft en Antje Jacobs, jongedogter te Uijtgeest (hij door Warnar Soetens, zij door Cornelis Socuis beijde wonende tot Graft) versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk te worden geproclameert.
04-04-1744 Pieter de Waart, weduwnaar en Cornelia Gerrits, jongedogter beijde wonende te Graft (hij door zijn broeder Dirk de Waart en zij door haar goede vriend Barent Hauwert) versogt hebbende huwelijks geboden om door die van den geregte alhier te werden gedaan.
23-05-1744 Jan Cornelisz, jongman en Jannetje Olbrands, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door zijn aangehuwde oom Teunis Klinkert en zij door Claas Kemp haar swager) versogt hebbende huwelijks gebooden om vervolgens in de kerke alhier met elkander te trouwen.
27-06-1744 Cornelis Abrahamsz, weduwnaar en Maartje Pieters, weduwe beijde woonende te Graft (hij door zijn broeder Baltzer Smit, en zij door haar vader Pieter Huijg) versogt hebbende hunne huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
25-07-1744 Leendert Pietersz, jongman te Graft en Neeltje Gijsberts, jongedogter te Noordeijnd (hij door zijn oom Teunis Klinkert, zij door Gijsbert Bruiijn haar vader) verzogt hebbende huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gedaan.
29-08-1744 Cornelis Pietersz Taams, weduwnaar te Noordeijnd en Krijntje Floris, weduwnaar te Graft (hij door Simon Claasz Reus zijn swager en zij door haar broeder Jan Florisz) verzogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van den geregte te werden gedaan.
19-09-1744 Hendrik Willemsz de Wit, weduwnaar te Crommenie en Lijsbet Jans (zij door haer vader Jan Fransz wonende te Graft) versogt hebbende dat hun mogte werden gegane huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gedaan.
01-10-1744 Pieter Jacobsz Kuijper, weduwnaar te Koog en Aaltje Jans de Wit, weduwe te Oostgraftdijk (zij door Cornelis Bartelsz Knegt) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gedaan.
17-10-1744 Claas Bruijnsz Mostert, jongman te West Knollendam en Antje Pieters, jongedogter te Westgraftdijk (zij door haar vader Pieter Jans) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te worden gedaan.
24-10-1744 Cornelis Jacobsz Dekker, jongman en Ariaantje Jans, jongedogter beijde te Graft versogt hebbende dat hunne huwelijks geboden op morgen voor d’eerste maal en vervolgens soo het behoord in de kerke van Graft mogten werden geproclameert.
05-12-1744 Dirk Danielsz Smit, weduwnaar en Engeltje Jans Boon, jongedogter beijde woonende te Graft (hij door zijn oom Jacob de Boer en zij door haar bekende vriend Dirk Kemp beijde mede woonende alhier) versogt hebbende huwelijks geboden om dan wegens die van den geregte te worden gedaen.
26-12-1744 Jan Terweij, jongman van Alsteede woonagtig te Graft en Anne Claas, jongedogter te Graft versogt hebbende huwelijks geboden, hij door Pieter Dirksz zijn goede vriend die brief vertoonde waarbij des jongmans vader consenteerde in zijn voorgenomen huwelijk en zij door haar swager Cornelis Keuning om wegens die van den geregt te werden gedaan.
30-01-1745 Claas Cornelisz Valk, jongman en Lijntje Direks, jongedocgter beijde te Noordeijnde (hij door zijn vader Cornelis Valk en zij door Cornelis Rellis haar goede vriens) versogt hebbende dat hun werde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte alhier te werden gedaan.
08-05-1745 Cornelis Gerritsz Blom, jongman in de Starmeer onder Graft versogt hebbende dat hem mogte werde gegunt huwelijks geboden met Zijtje Dirks, jongedogter te Tuijtjehorn onder Haringcarspel (van wier gebleeken is dat aldaer was aangegeven) om vervolgens voor den geregte alhier te trouwen.
15-05-1745 Hendrik Mighielsz, jongman van Maerde en Annetje Jacobs, jongedogter in de Starmeer onder Graft (zij door haar broeder Dirk Jacobsz) versogt hebbende dat hen alhier van wegens den geregte mogte werden gegunt huwelijks geboden (soo als hen reeds tot Naerden was gegunt, daer van ook was blijkende) is ’t voorschreven versoek soo veel Graft aangaet geconsenteert.
22-05-1745 Neeltje Gerrits, jongedogter geadsisteert met haar vader Gerrit Heijte woonende onder Graft in de Starmeer versogt hebbende huwelijks geboden met Cornelis Willemsz Schermeer woonagtig te Bergen in Kenmerland (die mede present was en dies geboden aldaar reeds waren ingetekent) om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
05-06-1745 Johanna Soetens, jongedogter door haer vader Warner Soetens woonende alhier te Graft versogt hebbende huwelijks geboden met Cornelis Walraven, jongman van Oosthuijsen alwaar de huwelijks geboden bereeds waren ingeteekent volgens blijk daer van, van wegens zijn vader vertoont is het voorschreven versoek soo veel Graft aangaet geconsenteert om vervolgens in de kerke te worden geproclameert.
07-08-1745 Cornelis Cornelisz Valk, jongman te Noordeijnd en Maritje Jans, jongedogter van Middelije (vertoonende zij billet bij haar moeder ondertekent waar bij dezelve consenteert haar voorgenomen huwelijk) versogt hebbende huwelijks geboden om vervolgens voor die van den geregte alhier bevestigt te worden.
07-08-1745 Jan Jacobs, jongman en Neeltje Hendria, jongedogter beijd ete Graft (hij door Pieter Claasz Hakkes, en zij door Pieter Pik) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
14-08-1745 Dirk Claasz Velzerboer, jongman van Zuijd Schermer en Grietje Timons, jongedogter woonagtig te Graft (zij door Gerrit Claasz) versogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om soo te Graft als te Zuijd Schermer bij die van den geregten aldaer te worden gepubliceert.
21-08-1745 Pieter Jacobsz van Warder, weduwnaer en Marij Dirks, weduwe beijde alhier te Graft versogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden (hij door zijn swager Cornelis Willemsz, zij door haar swager Jacob de Beer) om door of wegens die van den geregte alhier te worden gepubliceert.
28-08-1745 Joris Maartensz Faber, weduwnaar te Noordeijnd en Guurtje Joghems, weduwe te Graft versogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te worden geproclameert.
04-09-1745 Willem Claasz, jongman in den banne van Graft (in de Leijmolen) en Aafje Jacobs, weduwe aan de Zuijdervaart in de Schermer onder Akersloot, versogt hebbende dat hun wierde gegunt huwelijks geboden om in de kerk te Graft te worden geproclameert.
04-09-1745 Ariaan Claasz, weduwnaar en Maartje Pieters, jongedogter beijde woonende te Graft verzogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
30-10-1745 Gerrit Jansz Wieringen, jongman en Barentje Jans, jongedogter beijde woonende te Noordeijnde (hij door Sijmon Heijnis, zij door Cornelis Claasz Kuijper) versogt hebbende dat hun mogte werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke te Graft afgekondigt te worden.
18-12-1745 Cornelis Jacobsz, jongman en Antje Cornelis, jongedogter beijde te Oostgraftdijk (zij door haar vader Cornelis Cornelisz) versogt hebbende dat hun werd gegunt huwelijks proclamatie om van wegens die van den geregte te Graft te werden gedaan.
07-01-1746 Jan Sijmonsz Grasboer, jongman in de Schermer onder Akersloot en Aagje Jacobs, jongedogter te Noordeijnd (zij door Jacob Swaan woonende te Graft) versogt hebbende dat hen wierde gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregte te werden gedaan.
29-01-1746 Hilbrand Claasz en Maartje Cornelis, jongeluijden beijde woonagtig te Graft (hij door zijn stiefvader Joris Faber, zij door haar vader Cornelis Aldertsz Molenaar) versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om in de kerke alhier te werden geproclameert.
19-02-1746 Christiaan Cantijn Kruijsgang, jongman en Pietertje Claas, jongedogter beijde te Graft, hij door zijn broeder Cornelis Kruijsgang en zij door haar swager Jan Terweij, versogt hebbende huwelijks geboden om in de kerk alhier te worden geproclameert.
04-03-1746 Pieter Cornelisz, jongman in de Rijp en Bregje Claas, jongedogter van Graft versogt hebbende dat hen werden gegunt huwelijks geboden om wegens die van de geregten tot Rijp en te Graft te publiceren.
30-04-1746 Simon Heijnis, weduwnaar te Noordeijnd en Aagtje Willems, jongedogter te Purmerend, versogt hebbende dat hen mogte werden gegunt huwelijks geboden om van wegens die van den geregten te Graft en te Purmerend te publiceren ofte af te kondigen.
28-05-1746 Teunis Jansz Poest, jongman tot Rijp en Guurtje Cornelis, jongedogter te Graft (hij door zijn broeder Pieter Poest, zij door haar vader Cornelis Noorder, versogt hebbende dat hen werde gegunt huwelijks geboden om in de kerke te Rijp en te Graft te werden gepubliceert.
23-07-1746 Baltzer Smit, weduwnaar te Graft en Diewer Floris, jongedogter woonagtig te Noordeijnde versogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door zijn broeder Cornelis Abrahamsz, zij door haar swager Cornelis Taams) om in de kerk alhier te worden gepubliceert is die publicatie toegestaen.
22-10-1746 Jan Gerritsz, jongman en Maritje Jacobs, jongedogter beijde woonende in de Starmeer onder Graft, versogt hebbende hunne huwelijks geboden (hij door zijn stiefvader Gerrit Bul, en zij door haer vader Jacob Claasz Krom) om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
24-12-1746 Willem Fransz, jongman te Noordeijnd en Sijtje Sijmons, weduwe te Zuijd Schermer (hij door zijn vader Frans Willemsz en zij door [geen naam vermeld] versogt hebbende gunning van hunne huwelijks geboden om wegens die van den geregte te worden gepubliceert.
31-12-1746 Jan Cornelisz van der Kuijl, jongman en Antje Hendriks, jongedogter beijde woonende te Noordeijnd (hij door zijn vader Cornelis van der Kuijl, zij door haar broeder Jan Hendriksz) om van wegens die van den geregte te worden gepubliceert hunne huwelijks geboden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 10-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *