Graft Huwelijken Civiel 1736-1740

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1736 – 1740.

17-03-1736 Jacob Teunisz, jongman en Haasje Jans, jongedogter beijde woonagtig te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jan Cornelisz sijn stiefvader, zij door Jan Fransz haar behuwde oom, mede woonagtig te Graft om in de kerk bevestigt te worden.
14-04-1736 Jacob Schipper, jongman en Jacomijntje Kramer, jongedogter beijde woonagtig te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn voogden Isaacq Smit en Maarten ’t Hart, zij door haar vader Pieter Cramer alle woonagtig mede te Graft om in de kerk bevestigt te worden.
26-05-1736 Rong Andersz, jongman te Noordeijnd en Engeltje Mighiels van der Pot, weduwe te Graft versoeken beijde huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Pieter Andersz, zij door haer neef Sijmen Barnebos om op het raedhuijs bevestigt te worden.
23-06-1736 Heertje Pietersz, jongman en Neeltje Willems, jongedogter beijde woonende te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn vader Pieter Cornelisz woonende te Graft, zij door haar broeder Hendrik Willemsz woonende te Driehuijsen om op het raedhuijs in den huwelijken staat bevestigt te worden.
07-07-1736 Mijndert Jansz, jongman en Diewertje Cornelis Jellis, jongedogter beijde woonende te Graft met anderen verzogt hebbende huwelijkse geboden, hij door zijn vader Jan Sijmensz Bakker, zij door Cornelis Mol, haar meester om door de schout bevestigt te worden.
04-08-1736 Hendrik Huijbertsz, weduwnaar geboortig van Vreden in ’t stigt Munster en Griet Jans, jongedogter van Crommeniedijk dog beijde woonende alhier versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Barent Huijbertsz en zij door Willem Cornelisz woonende te Crommeniedijk, haar voogd om door de schout bevestigt te worden.
11-08-1736 Willem Cornelisz, jongman en Krijntje Jans, jongedogter beijde van Graft met de anderen verzogt hebbende huwelijkse geboden, hij door Gerrit Mul, zijn goede vrund, en zij door haar swager Pieter Olij, beijde woonende te Graft om in de kerk bevestigt te worden.
18-08-1736 Cornelis Jansz Kokkes, jongman en Hilgond Gerrits, weduwe wijlen Jan Dirksz Neff met den anderen versogt hebbende huwelijkse geboden, hij door Gerrit Jansz Kokkes zijn broeder, en zij door Pieter Koster, haer bekende, alle woonende te Oostgraftdijk om door de schout bevestigt te worden.
08-09-1736 Pieter Willemsz, jongman van Graft en Maartje Pieters, jongedogter in Noordeijnd met den anderen verzogt hebbende huwelijkse geboden, hij door zijn vader Willem Pietersz Vlottes, zij mede door haar vader Pieter Swem om door de schout bevestigt te worden.
13-10-1736 Arjan Brouwer, jongman woonende tot Westgraftdijk en Grietje Claas IJperen, jongedogter van den zelven dorpe en aldaer mede woonende versoeken met den anderen huwelijkse geboden, zij door haar oom en voogd Jan Gerritsz IJperen mede te Westgraftdijk om door de schout bevestigt te worden.
20-10-1736 Gerrit Cornelisz Swem, jongman te Noordeijnd bij behoorlijk billet en content van zijn vader versogt hebbende huwelijkse geboden met Diewer Jans Dos, jongedogter te Zuijd Schermer van waer gebleeken is dat in regard van de bruijd de huwelijkse geboden waren ingewilligt om door een van de schouten bevestigt te worden. Sijn dezelfde geboden alhier mede geconsenteert.
10-11-1736 Jan de Rolder, jongman te Graft en Trijntje Aris, jongedogter zij uijt Noordeijnd versogt hebbende hunne huwelijkse geboden met elkanderen te mogen erlangen om in de kerk bevestigt te worden, hij door zijn swager Pieter Karmans en zij door haar voogd Pieter ’t Lam beijde woonende in de Rijp. Zijn dezelve geboden alhier geconsenteert.
24-11-1736 Jacob Hendriksz, jongman en Wijbregt Hendriks, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijkse geboden te mogen erlangen om in de kerk te worden geproclameert, hij door zijn stiefvader Jan Harksz, zij door Daaniel Jansz beijde mede woonende te Graft.
24-11-1736 Sijmen Claasz Reus, jongman en Trijn Pieters beijde wonende in Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jan Blauw, schepen in Noordeijnd, zij door Jan Claasz woonende mede aldaer om in de kerk alhier geproclameert te worden.
01-12-1736 Gerrit Jacobsz, weduwnaar en Jannetje alberts, jongedogter beijde woonende te Graft, hij door Jan Sijmensz Bakker, zijn buurman en zij door haar broeder Pieter Albertsz beijde mede woomagtig te Graft met den anderen versogt hebbende hunnen huwelijkse geboden om in de kerk te worden geproclameert.
08-12-1736 Gerrit Jacobsz, jongman en Trijn Frans, jongedogter beijde woonende te Graft met den anderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden omme aan het raedhuijs alhier wegens gebruijk te worden geassisteert, hij door Claas Arentsz sijn swager en zij door Frans Willemsz de Wever haar vader.
08-12-1736 Jan Cornelisz, jongman en Antje Hendriks, jongedogter beijde woonende te Graft versoeken met den anderen hunne huwelijkse geboden, hij door Cornelis Reijersz woonende te Graft sijn goede bekende, en zij door haer broeder Jacob Hendriksz woonende thans te Wormerveer om aan het raedhuijs volgens gebruijk te worden geassisteert.
15-12-1736 Garment Claasz, weduwnaar en Guurtje Sijmens, weduwe beijde wonende te Oostgraftdijk versogt hebbende met den anderen huwelijkse geboden om aan het raedhuijs volgens gebruijk te worden geassisteert, hij door Cornelis Claasz zijn broeder en zij door Gerrit Claas haar swager.
15-12-1736 Christiaan Pietersz, weduwnaar van Tessel woonende te Noordeijnd en Aaltje Garbrands, jongedogter mede woonende aldaer beijde, hij door Cornelis Kat en zij door haar vader Garbrand Gerritsz beijde insgelijks in Noordeijnd woonende versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om volgens gebruijk aan den raedhuijze te Graft te werden geaffigeert.
22-12-1736 Willem Pietersz Vlottes, weduwnaer te Graft versogt hebbende zijne huwelijkse geboden met Trijntje Jacobs, weduwe in de Rijp door Rong Brasser woonende te Graft benevens wie wegens de bruijd ter secretarie compareerde Pieter Cornelisz Buijk om in de kerke te Graft geproclameert te worden.
22-12-1736 Joris Mattheusz, jongman te Westgraftdijk versogt hebbende huwelijkse geboden met Anne Claas, jongedogter woonende in de Rijp door Pieter Mattheusz zijn broer benevens wier ter secretarie compareerde Gerrit Claasz haer broeder om aan den raedhuijze te Graft te worden geaffigeert volgens gebruijk alhier, is zulks geconsenteert.
29-12-1736 Jan Jansz Fok, jongman alshogh woonende te Graft versogt hebbende huwelijkse geboden met Haasje Cornelis, jongedogter te Zuijd Schermer voor dewelke ter secretarie alhier compareerde Sijwert Cornelis haar swager om aan den raedhuijze alhier te worden geaffigeert is het voorsz versoek soo veel Graft aangaet geconsenteert.
12-01-1737 Jan Cornelisz Scheumers, jongman en Jannetje Jans, jomgedogter beijde woonende alhier te Graft, hij door zijn broeder Cornelis Socius en zij door haar oom Leendert Leeuw versogt hebbende met den anderen hunne huwelijkse geboden in de kerk te mogen erlangen, is geconsenteert.
19-01-1737 Cornelis Muesz, jongman en Neeltje Gerrits, jongedogter beijde wonende te Oostgraftdijk, hij door zijn oom Dirk Engelsz en zij door haar vader Gerrit Claasz beijde mede wonende te Oostgraftdijk versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om aan den raedhuijze te worden geaffigeert, sijn dezelve geconsenteert.
19-01-1737 Adriaan JAcobsz, jongman en Stijn Claas, weduwe beijde woonende te Graft, hij door zijn vader Jacob Cramer zij door haar aangehuwde swager Jan Heijnisz beijde mede woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om in de kerke te Graft geproclameert te worden.
19-01-1737 Claas Jacobsz Krom, jongman in de Starmeer en IJtje Dirks, jongedogter woonende in ’t Kamerhop beijde onder de banne van Graft verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om aan de raedhuijze te Graft te worden geaffigeert.
09-02-1737 Jan Willemsz Helder, jongman van Graft versigt hebbende zijne huwelijkse geboden met Antje Jans, weduwe te Opperdoes (voor dewelke ter secretarie compareerde Claas Pietersz haer swager) om alhier in de kerk te worden geproclameert.
06-04-1737 Versoekt Dirk Kist, jongman te Graft zijne huwelijkse geboden met Trijntje Louris, jongedogter mede woonende te Graft, zij door haer vader Louris Schagen insgelijks woonende te Graft om in de kerk bevestigt te worden.
14-04-1737 Hannes Maresse, weduwnaar woonagtig op de Beets en Guurtje Pieters, weduwe wijlen Jan Vink woonende alhier te Graft, zij door haar buurman Leendert Leeuw, versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens in de kerk op de Beets bevestigt te worden.
03-08-1737 Jan Stevensz Kruip, jongman te Westgraftdijk met Magteltje Ganjewijn, jongedogter in Noordeijnd verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden aan het raedhuijs te Graft te werden geaffigeert en om vervolgens aldaer bevestigt te worden.
17-08-1737 Lammert Hendriksz, jongman te Graft door zijn swager Jacob Hendriksz ende Trijntje Cornelis, jongedogter te Zuijd Schermer door haer vader Cornelis Pietersz met de anderen verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om in de kerk te Graft en te Zuijd Schermer te worden geproclameert is ’t voortz: versoek soo veel Graft aangaet geconsenteert.
17-08-1737 Cornelis Dirksz, jongman te Graft en Haaasje IJsaacs, jongedogter in de Rijp, hij door Jan de Roeder en zij door haer swager Harmen Groet versogt hebbende hunne huwelijkse geboden ten eijnde om voor eene der schouten te trouwen.
07-09-1737 Pieter Blauw, weduwnaar van Maartje Pieters met Lijsbet Jacobs, weduwe van Claas Jansz Valk, beijde woonende in Noordeijnd met den anderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden ten eijnde om voor de schout te trouwen.
05-10-1737 Diewer Jans, jongedogter te Noordeijnd versogt hebbende hare huwelijkse geboden met Jan Cornelisz de Boer, jongman uijt de Beverwijk, van dewelke blijk is vertoont dat de geboden aldaer waeen ingewilligt soo is het voorz: versoek gedaan door Louris Maartensz haer broeder geconsenteert, zijnde zij voornemens om voor de schout te trouwen.
12-10-1737 Jan Pietersz Koorn, jongman en Diewertje Cornelis, jongedogter beijde te Graft, hij door zijn behuwde vader en zij door Cornelis Melles haar neef, versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om in de kerke te Graft te werden geproclameert.
19-10-1737 Cornelis Gerritsz, jongman te Graft en Antje Gerrits, jongedogter in de Rijp met den anderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door zijn vader Gerrit Gijzen, zij door Jan Swart woonende in de Rijp haer buerman is ’t zelve versoek soo vel Graft aangaet geconsenteert en is hun voornemens om in de kerk te Graft in den huwelijken staet bevestigt te worden.
09-11-1737 Jacob Arentsz Luijts, jongman en Guurt Jans, jongedogter beijde woonende in Noordeijnd met elkanderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door Gerrit Cornelisz Swem, sijn couzin en zij door Cornelis Molenaar, haer huijswaerd beijde woonende mede te Noordeijnd, om door den officier in den huwelijken staet bevestigt te worden.
28-12-1737 Jan Claasz, jongman van Westgraftdijk geadsitteert met zijn vader Claes de Verwer en Maertje Claas, jongedogter geboortig van Avenhorn, thans woonagtig te Westgraftdijk, geadsisteert met haer swager Arien Rentsz woonende in de Schermer aan de Westdijk, met den anderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens door de schout in den huwelijken staet bevestigt te worden.
04-01-1738 Cornelis Gerbrandtsz Leeuw, weduwnaar te Graft en Maartje Huijberts, weduwe van Schermerhorn versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens door de schout in den huwelijken staat te worden bevestigt, hij door Pieter Teunisz Leeuw en zij door Jacob Oleven, beijde woonende te Graft.
19-04-1738 Cornelis Sijmensz, jongman en Neeltje Jans, jongedogter beijde woonende te Oostgraftdijk versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens door de schout in den huwelijken staet bevestigt te worden, hij door IJsbrand Cornelisz sijn behuwt vader en zij door Willem Jansz Netkoper, welk versoek is geconsenteert.
03-05-1738 Claas Cornelisz Liet, jongman en Trijntje Cornelis, jongedogter beijde woonagtig te Graft met den anderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens op het raedhuijs te trouwen, hij door zijn stiefvader Jan Fransz en zij door haer vader Cornelis Pietersz, beijde woonende te Graft.
10-05-1738 Claas Jansz Vurwer, weduwnaar te Westgraftdijk en Antje Arjans, weduwe in de Beemster op de Klaterbuurt (zij door Huijbert Huijbertsz bakker in de Rijp) versogt hebbende hunne huwelijkse geboden. Soo zijn dezelve soo veel Graft aangaet geconsenteert om aan het raedhuijs te werden gedaen.
19-07-1738 Gerrit Jacobsz, weduwnaar en Aaltje Joostens, weduwe beijde te Graft met elkanderen versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door Frans Willemsz sijn schoonvader en zij door Jan Karsz, haar swager om door den officier bevestigt te worden.
06-09-1738 Jan Jansz Bakker, jongman en Antje Jacobs, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende (hij door zijn vader Jan Sijmensz Bakker en zij door haar aangehuwde oom Evert Jacobsz, beijde mede woonende te Graft) huwelijkse geboden om vervolgens in de kerke in den huwelijken staet bevestigt te worden.
16-09-1738 Gerrit Gerritsz Bul, weduwnaer en Jantje Pelgroms, weduwe beijde thans woonagtig in de Starmeer in een watermolen onder Graft, versogt hebbende hunne huwelijkse geboden soo is dat versoek ingewilligt.
18-10-1738 Pieter Reunisz Leeuw, weduwnaar te Graft en Grietje Cornelis, weduwe in de Beemster omtrent het Spijkerboor (zij door Cornelis Leeuw woonende te Graft) versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens door den officier in den huwelijken staet te worden bevestigt.
01-11-1738 Barent Jansz Hauwert, weduwnaar te Graft en Maartje Engels, jongedogter te Crommenie (zij door Jan Fredriksz van Crommenie haar stiefvader) versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om door een van de officieren van de voorsz: plaetsene ebevestigt te worden.
22-11-1738 Jan Vroon, weduwnaar van Uijtgeest en Antje Dirks, weduwe wijlen Pieter Geel te Graft versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om vervolgens door een van de officieren der voorschreven dorpen in den huwelijken styaet bevestigt te worden.
29-11-1738 Dirk Gerritsz Koning, weduwnaar te Oost Knollendam en Neeltje Jacobs, weduwe te Oostgraftdijk met elkander versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij compareerde selfe en zij door Claas Bouwens, haar swager om door den officier in de huwelijken staet bevestigt te worden.
06-12-1738 Compareerde in persoon Cornelis Pietersz, weduwnaar te Graft en Guurtje Claas, weduwe in de Beemster versoekende met elkanderen huwelijkse geboden om vervolgens voor een van de geregten te Graft of van de Beemster in den huwelijken staet bevestigt te worden.
27-12-1738 Compareerde ter secretarie van Graft Cornelis Blank woonende in de Rijp voor Jan Pietersz Maijer, jongman te Saandijk ter eenre en Barent Bruskers woonende te Graft, vader van Grietje Barents Bruskers, jongedogter ter andere zijde, ende versogter dat de huwelijkse geboden van de voornoemde Jan Pietersz Maijer en Grietje Barents Brusker mogten werden ingewilligt om door den officier bevestigt te worden.
12-02-1739 Jan Sinklaar, jongman en Im Jans Colles, weduwe beijde woonende te Graft met elkanderen hunne huwelijkse geboden om in de kerk te worden geproclameert, hebbende versogt.
18-02-1739 Pieter Willemsz Pik, jongman en Nietje Pieters, jongedogter beijde te Graft hij door Pieter Sloten en zij door haar vader Pieter Claasz Hakkes versogt hebbende huwelijkse geboden om aen het raedhuijs te Graft te worden bevestigt.
14-03-1739 Teunis Leendertsz, jongman te Graft door Frans Willemsz versogt hebbende met Guurtje Jans, jongedogter te Noordschermer huwelijkse geboden (zij door Jan Ariensz vertoont hebbende dat hare geboden te Noordschermer waren ingewilligt) is hem  het voorts versoek gconsenteert om de geboden voors: aan het raedhuis te affigeren.
21-03-1739 Gerrit Dirksz Mul, weduwnaar te Graft en Jantje Maertens, weduwe te Oostgraftdijk met elkanderen hebbende verzogt hunne huwelijkse geboden om in de kerke te worden geproclameert, hij door Jan Bloem van Graft en zij door Aris Jansz van Oostgraftdijk is het voortr: verzoek toegestaan, soo veel Graft was aangaende.
21-03-1739 Claas Dirksz Kemp, jongman met Trijntje Ollebrands, jongedogter beijde te Graft met elkanderen hebbende verzogt hunne huwelijkse geboden om in de kerke te Graft te worden geproclameert, hij door zijn vader Dirk Kemp, zij door haar stiefvader Tijmen Maartensz.
27-03-1739 Thijs Cornelisz Wittebroot, weduwnaar te Jhisp en Griet Jans, jongedogter te Oostgraftdijk met elkanderen verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om daer na voor die van den geregte bevestigt te worden, hij present, sij door haar oom Gerrit Bakker te Oostgraftdijk os het voortr: verzoek zoo veel Graft aangaet geconsenteert.
25-04-1739 Pieter Jacobsz, jongman en Cornelisje Hendriks, jongedogter beijde te Graft, versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door Teunis Maas zijn neef, zij door haar vader Hendrik Schuurman, soo is het voortr: verzoek geconsenteert om in de kerk te trouwen.
02-05-1739 Bart Jansz, jongman woonagtig te Graft en Trijntje Cornelis, jongedogter mede aldaer verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door Cornelis Kes van Graft, dewelke vertoonde een briefje van consent van des bruijdegoms moeder te Alkmaar, zij door haar vader Cornelis Dekker om in de kerk te Graft geproclameert te worden.
30-05-1739 Dirk Dirksz, jongman en Trijn Ariaans, weduwe wijlen Sijmen Garmonts, beijde woonende te Oostgraftdijk (hij zelfs, zij door Aldert Bartelsz) verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om door die van den geregte te worden gedaan.
04-07-1739 Engel Maartensz, weduwnaar te Oostgraftdijk en Trijntje Jans, jongedogter te Driehuijsen (hij zelfs, zij door haar oom Pieter Muusz in de Zuijdschermer) versogt hebbende hunne huwelijkse geboden om door die van den geregte te doen is het voortr: versoek geconsenteert.
08-08-1739 Jacob Cornelisz, weduwnaar in de Sapmeer onder Graft en Trijn Claas, jongedogter te Driehuijsen (hij selfs, zij door haar vader Claas Soet) verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om door die van den geregte te doen is het voortr: verzoek soo veel Graft aangaet geconsenteert.
22-08-1739 Albert Pietersz, jongman te Noordeijnd met Trijn Gerrits, jongedogter in de Schermer onder Oterleek (hij door Fredrik Cornelisz zijn stiefvader, zij door haer vader Gerrit Pietersz) verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om door of wegens die van den geregte te doen, is het voortr: versoek soo veel Grfat aangaet geconsenteert.
29-08-1739 Jan Cornelisz Bijvoet, weduwnaar woonagtig in de Rijp en Haasje Teunis, jongedogter van Leeuwaarden, onlangs nog gewoond hebbende bij Sijmen Jacobsz in de Starmeer onder Graft, verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden, is het zelve soo veel Graft soude mogen aangaan geconsenteert om wegens die van den geregte te doen.
26-09-1739 Jan Harksz, weduwnaar en Hilgond Cornelis, weduwe beijde wonende te Graft (hij door Frans Jaspersz sijn neef, zij door Claas Kan haar neef) versogt hebbende huwelijkse geboden om in de kerke te Graft te worden geproclameert is het voortr: versoek geconsenteert.
03-10-1739 Claas Jansz, weduwnaar en Duijfje Cornelis, jongedogter beijde te Oostgraftdijk, hij zelfs, zij door haar stiefvader Willem de Wever) versogt hebbende huwelijkse geboden om van wegens die van den geregte te doen is het voortr: versoek geconsenteert.
10-10-1739 Jan Pietersz Buijs, jongman te Noordeijnde en Neeltje Jacobs, jongedogter woonagtig te Graft, hij door zijn voogd Cornelis Taams en zij door haar nigts man Jacob Fuijk) verzogt hebbende hunne huwelijkse geboden om in de kerke te Graft te proclameren.
06-02-1740 Jacob Claasz, jongman woonagtig in de Schermeer onder Graft versogt hebbende huwelijkse geboden met Haasje Claas, jongedogter mede in de Schermeer onder de jurisdictie van Akersloot alwaar hare huwelijkse geboden volgens attestatie alhier vetroont, waren ingewilligt soo zijn de huwelijkse geboden hem aangaende om wegens die van den geregte te doen, geconsenteert.
09-04-1740 Dirk Jacobsz Appel, weduwnaar met Maartje Claas, weduwe beijde te Noordeijnd versogt hebbende huwelijkse geboden van wegens die van den geregte alhier te doen soo zijn dezelve geconsenteert.
16-04-1740 Neeltje Tijmens, jongedogter woonende te Noordeijnde (door Jan Pelgrom) versogt hebbende haare huwelijkse geboden met Gerrit Claasz, jongman in den banne van Rijp die attestatie vertoonde soo zijn de voortr: huwelijks gebooden voor geregte te doen geconsenteert.
23-04-1740 Abraham Kan, jongman en Duijfje Avis, weduwe beijde woonende te Graft met elkanderen versogt hebbende hare huwelijkse geboden om in de kerke te Graft te worden geproclameert soo zijn dezelve geconsenteert.
30-04-1740 Benedictus Jans, weduwnaar en Antje Sijmens, jongedogter beijde te Noordeijnd, hij door zijn broeder Jacob Koning, zij door haar broeder Rijk Rijksz, versogt hebbende huwelijkse geboden om wegens die van den geregte te werden gedaan.
07-05-1740 Cornelis Claasz, weduwnaar in de Schermeer onder Graft en Trijntje Foppen, weduwe te Graft (zij door Jan Cornelisz Minnes woonende te Graft) met elkanderen versogt hebbende de proclamatie van hunne huwelijkse geboden om in de kerke te Graft en in de kerk aan de Zuijdervaart in de Schermer te doen.
07-05-1740 Herman van Ark, jongman geboortig van Amersfoort en Guurtje Jans, jongedogtergeboortig van Katwijk en beijde woonagtig te Noordeijnd (door Sijmon Heijnis van beijde ten deeze gelast:) versogt hebbende huwelijkse geboden om in de kerke te Graft geproclameert te worden.
11-06-1740 Pieter Leendertsz Leeuw, jongman en Neeltje Teunis, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende huwelijkse geboden om vervolgens in de kerke te trouwen, hij door zijn vader Leendert Pietersz Leeuw, zij door Baltzer Smit haar voogd, soo is het voortr: versoek geconsenteert.
22-10-1740 Arjan Jacobsz Rood, jongman en Guurtje Willems, weduwe beijde woonende te Noordeijnd, hij door Dirk Vlassen zijn halve broeder, zij door Cornelis Willemsz haar broeder verzogt hebbende huwelijkse geboden om vervolgens voor die van den geregte in den huwelijken staet bevestigt te worden.
22-10-1740 Gerrit Cornelisz Gijzen, weduwnaar en Neeltje Arjans, weduwe beijde te Graft, hij zelfs, zij door haar buurman Pieter Dirksz Olij versogt hebbende huwelijkse geboden om in de kerke te Graft vervolgens in den huwelijken staat bevestigt te worden.
22-10-1740 Albert Claasz, jongman te westgraftdijk en Maartje Sijmons, jongedogter te Graft, hij door zijn vader Claas Ezeges, zij door haar swager Arjan Vijzelaar om vervolgens voor die van den geregte in den huwelijken staat bevestigt te worden.
29-10-1740 Dirk Pietersz, jongman en Neeltje Willems, jongedogter beijde woonende te Graft versogt hebbende hunne huwelijkse geboden, hij door zijn swager Fredrik Kok en zij door Willem Pietersz Vlottes haar vader om in de kerke van Graft te worden afgekondigt, is ’t zelve versoek geconsenteert.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 08-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *