Graft Huwelijken Civiel 1731-1735

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1731 – 1735.

05-01-1731 Dirk Gerritsz Potjes, jongman tot Knollendam en Neeltje Cllaas, jongedogter tot West Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden om door den officier bevestigt te worden.
13-01-1731 Krijn Pietersz, jongman tot Zuijd Schermer en Anne Cornelis Snip, jongedogter te Graft versoeken huwelijkse geboden, zij door haer vader om door een van den officieren bevestigt te worden.
20-01-1731 Pieter Jacobsz Wardenaer, jongman te Graft versoekt huwelijkse geboden met Maartje Willems, jongedogter tot Zuijd Schermer om door een van de officieren bevestigt te worden.
29-03-1731 Jan Jansz Blauw, jongman tot Noordeijnd en Maartje Jans Olij, jongedogter tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Pieter Blauw en zij door haar neef Jan Bos tot Rijp om in de kerk bevestigt te worden.
31-03-1731 Pieter Jansz, jongman en Cornelia Dirks Slot, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door sijn vader Jan Benedictus en zij door haer vader Dirk Slot om door den officier bevestigt te worden.
31-03-1731 Pieter Jansz Blauw, jongman en Maartje Pieters, jongedogter tot Noordeijnd versoeke huwelijkse geboden, hij door zijn swager Cornelis Abrahamsz, zij door haar voogd Cornelis Kat om door den officier bevestigt te worden.
12-05-1731 Jan Jacobsz Swart, jongman en Aagte Dirks, jongedogter beijde tot Oost Graftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn vader Jacob Remmens en zij door haar swager Cornelis Bartelsz Knegt om door den officier bevestigt te worden.
26-05-1731 Pieter Slooten, jongman en Trijntje Pieters, jongedogter beijde woonende tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Willem Sloten en zij door Cornelis Rongs om in de kerk bevestigt te worden.
26-05-1731 Jan Jantsz Pieterse, jongman en Vrouwtje Maartens, jongedogter tot Noordeijnd versoeke huwelijkse geboden, hij door Pieter Blauw en zij door Jan Maartensz hunne gebaeren om door den officier bevestigt te worden.
30-06-1731 Barent Jansz Hauwer, jongman en Neeltje Dirks, jongedogter beijde in den banne van Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door Gerrit Smit en zij door haer oom Claes de Wever om door den officier bevestigt te worden.
21-07-1731 Melle Cornelisz, weduwnaar tot Graft en Marij Dirks, weduwe tot Noordeijnd versoeken beijde huwelijkse geboden, hij door Pieter Cornelis in de Rijp zijn broeders soon en  zij door Willem Kriek haer buerman om door de predicant bevetigt te worden.
11-08-1731 Maarten Pietersz Talk, jongman en Aagte Pieters, beijde woonagtig te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Pieter Fransz zijn swager en zij door Klaas Arentsz haer swager om door den officier bevestigt te worden.
19-08-1731 Krelis Dirksz, jongman tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Geertruijd Jans, jongedogter tot Schermerhorn, hij compareerde in persoon en Cornelis Dirksz Olij voor de bruijd om voor den officier bevestigt te worden.
25-08-1731 Jan Cornelisz Bakker, weduwnaar en Aagte Dirks Mol versoeken huwelijkse geboden, hij compareerde in persoon en voor haar is gekomen Barent Brasser wonende tot Graft om door den officier bevestigt te worden.
08-09-1731 Jacob Dirksz Cramer, jongman tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Guert Joghems, jongedogter tot Rijp, door sijn oom Douwe Jacobsz om in de kerk bevestigt te worden.
08-09-1731 Cornelis Dirksz Snijer, weduwnaar te West Graftdijk versoekt huwelijkse geboden met Vroutje Jans Corff, weduwe tot Rijp om door den officier bevestigt te worden.
08-09-1731 Pieter Dirksz Olij, weduwnaar en Jopje Jans, jongedogter beijde tot Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn swager Cornelis Louwe te West Graftdijk en zij door haer broeder Jan Kat woonende tot Rijp om in de kerk bevestigt te worden.
15-09-1731 Paulus Dirksz Kok, jongman in de Beemster en Hiltje Jaspers, weduwe tot Graft versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Huijbert Dirksz Kok en zij door haer broeder Frans Jaspers om door den officier bevestigt te worden.
21-09-1731 Gerrit Jansz Spinder, weduwnaar tot West Sanen en Antje Jans, weduwe tot Oost Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij compareerde zelfs, zij door Willem Jansz Netkoper om door den officier bevestigt te worden.
27-10-1731 Abraham Stam, weduwnaar tot Graft versoekt huwelijkse geboden met Trijntje Cornelis Bos, jongedogter tot Alkmaar vetoonende attestatie dat hare huwelijkse geboden tot Alkmaar waren ingeschreven om in de kerk bevestigt te worden.
21-01-1732 Cornelis Claasz, jongman en Lijsbet Claas, jongedogter beijde in de Schermeer onder Gradft versoeken huwelijkse geboden, hij comparerende in persoon, zij door haar swager Aarjan Garbrandsz om op het raedhuijs bevestigt te worden.
16-02-1732 Versoekt Frederik Kok, weduwnaar te Graft door Dirk Heertjes huwelijkse geboden met Maartje Jacobs, jongedogter te Broek op Langedijk om in de kerk aldaar bevestigt te worden.
08-03-1732 Claas Willemsz Makkes, weduwnaar te Alkmaar en Neeltje Willems, weduwe te Graft versoekt met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn oom Rong Brasser, zij door haer oom Isaac Smit om in de kerk bevestigt te worden.
11-04-1732 Compareert Willem Jansz Netkoper, weduwnaar tot Oost Graftdijk versoekende huwelijkse geboden met Aaltje Jans, jongedogter tot Crommenie om voor die van den geregte aldaer bevestigt te worden vertoonende attestatie dat zijn bruijds huwelijkse geboden tot Crommenie waren ingewilligt.
03-05-1732 Dirk Pietersz, jongman tot Noordeijnd versoekt huwelijkse geboden met Krijntje Jacobs, jongedogter tot Noord Schermer om door den officier bevestigt te worden.
10-05-1732 Compareerde Jacob Cramer versoekende voor zijn soon Pieter Rood, weduwnaar ter eenre ende Cornelis Willemsz woonende in de Rijp voor Trijntje Pieters, jongedogter ter andere zijde beijde woonende te Graft huwelijkse geboden om in de kerke alhier bevestigt te worden.
24-05-1732 Hendrik Kist, jongman en Trijntje Klinkerts, jongedogter beijde tot Graft doen door Leendert Leeuw voor den bruijdegom en door Jan Klinkert voor de bruijd versoeken huwelijks geboden om in de kerk bevestigt te worden.
08-06-1732 Rong Brasser, weduwnaar en Lijsbet Jans, weduwe beijde tot Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden om in de kerk alhier bevestigt te worden.
14-06-1732 Cornelis Andriesz, weduwnaar met Diewer Jans, jongedogter beijde tot Graft versoeken huwelijkse geboden met den anderen te mogen erlangen om in de kerk alhier bevestigt te worden.
21-06-1732 Cornelis Willemsz, jongman geboortig van Zuijd Schermer woonagtig in den banne van Graft en Trijntje Claas, jongedogter van Venhuijzen woonende te Oost Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij geadsisteert met zijn voogd Schipper Jacob Dirksz tot Noord  Schermer en zij met Jan Cornelisz Smout haer aengehouwde oom woonagtig in de Beemster om door den officier bevestigt te worden.
28-06-1732 Teunis Cornelis, jongman en Neel Pieters, jongedogter beijde tot Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden met den anderen te mogen erlangen, hij door zijn vader Cornelis Kat en zij door Sijmen Heijnes om door den officier bevestigt te worden.
12-07-1732 Cornelis Willemsz, jongman en Grietje Karsen, jongedogter beijde woonende te Graft hebben versogt huwelijkse geboden met den anderen te mogen erlangen, hij door zijn vader Willem Helder, zij door Daen Ot beijde woonende te Graft om door den officier bevestigt te worden.
19-07-1732 Engel Gerritsz, jongman en Anne Jacobs, jongedogter beijde woonende te Oost Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Pieter Gerritsz, zij door Dirk Engelsz beijde mede aldaer woonagtig om door den officier bevestigt te worden.
19-07-1732 Jan Jansz, jongman tot West Graftdijk versoekt huwelijkse geboden met Grietje Kok, weduwe te Amsterdam hij vertoont attestatie dat hare geboden tot Amsterdam waren ingewilligt om door den officier bevestigt te worden.
13-09-1732 Willem Krijnsz, weduwnaar te Graft versoekt huwelijkse geboden met Pietertje Jans, jongedogter tot Swaagh (beijde present) om door den officier bevestigt te worden.
04-10-1732 Jan Cornelisz, weduwnaar en Ariaentje Cornelis, weduwe te Graft verzoeken huwelijkse geboden, hij door Willem Helder en zij door haer broeder Pieter Cornelisz (in de wandeling genaemt Lange Pieter) haer broeder om in de kerk bevestigt te worden.
04-10-1732 Trijntje Pieters, jongedogter tot Graft versoeke door Pieter Dirksz Olij en Pieter Gorter beijde woonende te Graft huwelijkse geboden met Jacob Claasz, jongman tot Alkmaar om in de kerk bevestigt te worden.
01-11-1732 Jacob Buijsman, weduwnaar tot Noordeijnde versoekt door Cornelis Reek huwelijkse geboden met Neeltje Jans, weduwe in de Rijp wie haer huwelijkse geboden aldaer reeds waren ingewilligt om door een van de officieren van de voortschreven respectieve dorpen te werden bevestigt.
06-11-1732 Jacob Cornelis, jongman uijt de Beemster en woonende in de Sapmeer onder Graft versoekt huwelijkse geboden met Aaltje Claas, jongedogter in de Sapmeer mede onder den bedrijve van Graft, zij door Cornelis Claasz haer swager woonende in de Beemster om door den officier bevestigt te worden.
08-11-1732 Cornelis Knegt, weduwnaar en Marij Jacobs, weduwe beijde tot Oost Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden te mogen erlangen, hij compareerde in persoon en zij doet versoek door Gerrit Deugt, haer swager om door den officier bevestigt te worden.
20-12-1732 Cornelis Claasz de Boer, jongman tot Noordeijnd en Trijntje Claas, weduwe in ’t Sapmeertje doen door zijn broeder Teunis Claasz de Boer wonende mede tot Noordeijnd en Pieter Teunisz woonende te Graft versoeken huwelijkse geboden dewelke haer zijn ingewilligt om door den officier bevestigt te worden.
31-12-1732 Claes Pietersz Bloothooft, weduwnaar en aagje Sijmons, jongedogter beijde in de Schermer onder Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden dewelk haer zijn geaccordeert om door den officier bevestigt te worden.
30-10-1733 Jan Willemsz, jongman te Westzanen en Aagte Poulus, jongedogter te Westgraftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, zij door haer voogd en oom Joseph Jansz Groenhout om te Westzanen op het raedhuijs te trouwen.
20-02-1733 Cornelis Cornelisz Smit, jongman te West Knollendam en Aagje Claas IJperen, jongedogter te Westgraftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij voor sig zelven, zij door haer oom Jan Gerritsz IJperen om door een van de officieren bevestigt te worden.
14-03-1733 Teunis Klinkert, jongman in de Rijp en Anne Sijmens, jongedogter te Oost Graftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jacob van ’t Veen woonende in de Rijp, zij door IJsbrand Cornelisz woonende te Oostgraftdijk om door een van de officieren bevestigt te worden.
25-04-1733 Gerrit Jansz Kokkes, jongman te Oostgraftdijk versoekt huwelijkse geboden met Duijfje Aris, jongedogter in de Rijp, hij door Claas Jansz Kokkes zijn broeder, sij door Arjan Kriek haer broeder om door een van de officieren bevestigt te worden.
23-05-1733 Gerrit Claasz Purmerend, jongman in de Rijp en Trijntje Cornelis, jongedogter te Oostgraftdijk hebbe doen versoeken huwelijkse geboden, zij door Pieter van Horen zijn oom woonagtig in de Rijp, zij door Michiel Cornelisz Timmerman haer oom woonagtig te Oostgraftdijk om door een van den officieren bevestigt te worden.
20-06-1733 Sijmen Dirksz Hak, jongman en Grietje Claas, jongedogter beijde te Westgraftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij zelfs en zij door Claas Kriek haar buurman om op het raedhuijs bevestigt te worden.
01-08-1733 Jacob Jacobsz Rood versoekt huwelijkse geboden met Aaltje Jans, jongedogter in de Rijp voor welke personen ter secretarie compareerde Jacob Jansz Kramer zijn vader en Jacob Dirksz voor de bruijd om in de kerk bevestigt te worden.
29-08-1733 Jan Ariaansz de Vries, jongman en Maartje Pieters, jongedogter beijde woonagtig in Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Floris Rongs zijn oom, zij door Teunis de Boer haer swager om door den officier bevestigt te worden.
05-09-1733 Is versoek gedaen wegens Hendrik Adriaansz de Vries, jongman in Noordeijnd en Neeltje Willems, jongedogter in de Rijp huwelijks geboden om door een van de officieren der voorschreven plaetsen bevestigt te worden.
03-10-1733 Hendrik Juriaansz, jongman en Aagt Jans, jongedogter beijde woonagtig in Noordeijnd versoeken huwelijkse geboden, hij door Pieter Blauw, zij door Jan Benedit haer vader om door den officier bevestigt te worden.
31-10-1733 Baltzer Abrahamsz Smit, weduwnaar en Sijtje Dirks, jongedogter beijde woonende te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij dor Isaaq Abrahamsz Smit, sijn broeder en zij door Pieter Cramer haer buerman om in de kerk bevestigt te worden.
14-11-1733 Paulus Dirksz Pit, jongman geadsisteert met zijn voogd Isaaq Smit, schepn en vroedschap alhier, ende Ariaantje Cornelis, jongedogter geadsisteert met haer moeder Maartje Jacobs alle woonende te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden om in de kerk te bevestigen.
25-12-1733 Cornelis Cornelisz van der Kuijl, weduwnaar in Noordeijnd versoekt huwelijkse geboden met Krelisje Claas Koen, weduwe in de Beemster, voor haer compareerde alhier ter secretatie Cornelis Claes de Boer haer swager om door den officier bevestigt te worden.
02-01-1734 Jacob Jansz, jongman van Oosterblokker en Trijntje Lammers, jongedogter van Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij present ij door haar stiefvader Pieter Teunisz op ’t Slot om door den officier bevestigt te worden.
13-02-1734 Marcelis Teunisz, jongman en Jantje Pieters, jongedogter beijde woonende te Graft verzoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jan Cornelisz sijn stiefvader en zij door Pieter Fransz haer swager om in de kerk bevestigt te worden.
13-02-1734 Tijmen Maartens, jongman te Schermerhorn en Impje Karses, weduwe te Graft verzoeken huwelijkse geboden, hij door Sijmen Smit zijn neef en zij door Jan Karses haar broeder om in de kerk bevestigt te worden.
19-02-1734 Floris Jansz, jongman van Westgraftdijk versoekt huwelijkse geboden met Teunisje Cornelis, jongedogter in de Beemster om door een van de officieren bevestigt te worden.
06-03-1734 Hijndrik Pietersz, jongman te Graft en Trijntje Pieters, weduwe aldaer doen versoeken huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Claas Pietersz, zij door Pieter Dirksz Olij haer buerman om in de kerk bevestigt te worden.
27-03-1734 Engel Maartensz, jongman te Oostgraftdijk en Trijn Jans, jongedogter van Marken mede woonende aldaer versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Dirk Engels, zij door billet van haer voogden om door den officier bevestigt te worden.
27-03-1734 Jan Benedictsz, weduwnaar en Aafje Cornelis, weduwe woonende in Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn zoon Jacob Keuning zij door Claas Jansz Aukes (alias) Kok, om door den officier bevestigt te worden.
12-06-1734 Sijmen Pietersz, jongman en Bregte Cornelis, jongedogter beijde woonende in Noordeijnd hebben verzogt hunne huwelijkse geboden, hij door Fredrik Cornelisz zijn meester en zij door haer stiefvader Claas Amsterdam om door den officier bevestigt te worden.
19-06-1734 Willem Cornelisz, weduwnaar en Guertje Dirks, weduwe beijde woonagtig te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden te mogen erlangen, hij door zijn neef Cornelis Kuijzer en zij door haer broeder Jan Dirksz om in de kerk bevestigt te worden.
04-09-1734 Pieter Jansz Volger, jongman en Diewer Cornelis Baeijs, jongedogter beijde te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Jan Bergen van Graft en zij door haer swager Cornelis van Assum in de Rijp om in de kerk bevestigt te worden.
11-12-1734 Versoekt Cornelis Hendriksz, jongman te Westgraftdijk? Door zijn oom Daan Ot huwelijkse geboden met Geertje Claas, jongedogter in de Rijp voor dewelke quam Dirk Haan haer nigts man om in de kerk bevestigt te worden.
18-12-1734 Benedict Jansz, weduwnaar en Trijntje Pieters, weduwe doen versoeken huwelijks geboden, hij door sijn vader Jan Benedict en zij door Sijmen Heijnes haer swager woonende allen in Noordeijns om door de schout bevestigt te worden.
18-12-1734 Jan Fransz, jongman te Graft en Stijntje Jans, jongedogter uijt de Laanhuijzen onder Noord Schermer versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn vader Frans Willemsz de Wever en zij door vader Jan Arentsz Breed om door de schout bevestigt te worden.
12-02-1735 Pieter Nannings, weduwnaar en Aagt Pieters, jongedogter beijde te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Claas Swaan en zij door Gerrit Smit mede woonende te Graft om in de kerk bevestigt te worden.
16-04-1735 Jan Poulusz, jongman te Westgraftdijk versoekt huwelijkse geboden met Diewer Jacobs, jongedogter uijt de Noordeijndermeer vertonende attestatie dat haer huwelijkse geboden te Zuijd Schermer waren geconsenteert om op ’t raedhuijs alhier bevestigt te worden.
23-04-1735 Floris Rongh, weduwnaar van Garbrig Jacobs en Trijntje Pieters, weduwe van Claes Kriek beijde woonende in Noordeijnde doen versoeke huwelijkse geboden, hij door Pieter Andriesz en zij door haer broeder Cornelis Pietersz Taam om door de schout bevestigt te worden.
20-05-1735 Claas Jansz, jongman en Neeltje Cornelis, jongedogter beijde wonende te Oostgraftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij present, zij door haar vader Cornelis Kleijbroek woonagtig in de Beemstere om door de schout bevestigt te worden.
16-06-1735 Jan Cramer, jongman te Graft versoekt door zijn vader Pieter Cramer huwelijkse geboden met Margereta Bilderbeek, jongedogter vertonende attestatie dat op haer woomplaets Schoorl de huwelijkse geboden waren ingetekent om door de predicant aldaer bevestigt te worden.
13-08-1735 Dirk Arisz Schoen, weduwnaar tot Wormerveer versoekt huwelijkse geboden met Grietje Dirks, weduwe van Sijmen Hijndriksz, sij door Arjan Dirks haer geweeze swager om door de schout bevestigt te worden.
13-08-1735 Jan Jansz Volger, jongman te Graft en Maartje Pieters, jongedogter te Westgraftdijk versoeken huwelijkse geboden, hij door Jan Florisz sijn buurman, zij door Dirk Jacobsz Graftdijk op Graftdijk om in de kerk bevestigt te worden.
27-08-1735 Gerrit Jansz Kokkes, weduwnaar te Oostgraftdijk en Neeltje Jacobs, jongedogter te Westgraftdijk versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Claas Kokkes em zij door Claas Bouwensz van Westgraftdijk om door de schout bevestigt te worden.
03-09-1735 Jacob Willemsz, jongman te Graft versoekt door zijn vader Willem Helder huwelijkse geboden met Beertje Dirks, jongedogter in de Rijp voor haer compareerde Egbert Gerritsz om in de kerk bevestigt te worden.
17-09-1735 Dirk Jacobsz Jellis, jongman te Graft versoekt door Maarten Hoek wonende in de Rijp huwelijkse geboden met Lijsbet Willems, jongedogter in de Rijp om in eene der kerke bevestigt te worden.
17-09-1735 Aaltje Joostens, weduwe van wijlen Harman Dirksz woonende te Graft versoekt door haar swager Jan Kars mede wonende aldaer huwelijkse geboden met Gerrit Jansz, weduwnaar in de Rijp om door een  van de officieren bevestigt te worden.
24-09-1735 Claas Jaspersz, jongman va Graft versoekt oor sijn vader Jasper Claas huwelijkse geboden met Grietje Dirks, jongedogter in de Rijp om door eene van de officieren dier plaetse bevestigt te worden.
05-11-1735 Dirk Aarjansz de Vries, jongman en Trijntje Cornelis, weduwe wijlen Jan de Goijer, beijde woonende te Noordeijnd versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door zijn broeder Hendrik Arjansz de Vries en zij door Pieter Blauw om op het raedhuijs bevestigt te worden.
15-11-1735 Maarten Weizing, jongman in de Rijp en Trijntje Pieters, jongedogter wonende in Noordeijnd verzoeken met den anderen huwelijkse geboden zijnde sijne geboden in de Rijp bereeds geconsenteert om door eene van de officieren bevestigt te worden.
19-11-1735 Jan Heijnes, weduwnaar van Trijntje Harmens en Impje Jans, weduwe van wijlen Pieter Jansz Koorn, beijde woonende te Graft versoeken met den anderen huwelijkse geboden, hij door Pieter Slooten en zij door haer broeder IJsbrand Jansz om in de kerk bevestigt te worden.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 03-08-2023.

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *