Graft Huwelijken Civiel 1691-1693

Graft Huwelijken Civiel  1656 – 1811

Graft Periode 1691 – 1693.

13-01-1691 Jacob Jansz Swanenburg, jongesel wonende tot Grat, comparerde voor hem sijn oude oom Rijk Crijnen, met Jannetje Jans, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor haer haer broeder Claes Jansz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1691 Vrijdag. Claes Sijmentsz, jongesel wonende tot Marken, compareerde selfs in persoon met sijn broeder Allert Sijmonsz, met Sijtjen Jans, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Mr. Jan Pietersz Bet, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1691 Gerrit Gerritsz de Jonge, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Gerrit Gerritsz Bek, wonende tot Graft, met Maertjen Jacobsz, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Heijn Jacobsz haer swagr, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-02-1691 Cornelis Jacobsz Swaen, jongesel, compareerde voor hem sijn voogt Jan Florisz, met Jantjen Willems, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Willem Dielofsz, versogten dat de geboden mogten werden ingeschreven om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-02-1691 Op donderdag. Adrian Cornelisz Borst, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Jan Cornelisz, met Griet Jans, weduwe wonende tot Purmereijnde, compareerde voor de bruijt Jan Jansz haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
29-02-1691 Jan Jansz Smit, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Jan van Dulken, sijn buurman, met Grietje Gerrits, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt Louris Cornelisz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-03-1691 Albert Aerjansz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde selfs in persoon, met Jantjen Heertjes, weduwe wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Jacob Gijsbertsz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-03-1691 Pieter Dirksz Heijn, jongesel , compareerde voor hem Dirk Pietersz, sijn neef, met Marij Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareere voor de bruijt Jacob Laen, haer oom, versogtn dat de geboden ingeschrevn mogen werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-03-1691 Muus Michielsz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Michiel Muusz, met Anna Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer swager Claes Meijndertsz, versogen dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-04-1691 Maerten Jansz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn broeder Jacob Jansz Boen, met Aerjantje Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Sijbrant Dirksz, haer oom, verogten dat de geboden ineschreve mogtn werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-04-1691 Gerrit Claasz Kokkes, weduwnaer wonende tot Oostgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Trijntjen Jacobs, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer broeder Jan Jansz Luijt, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
04-05-1691 Vrijdag. Mr. Claes Egbertsz Visscher, jongesel, compareerde voor hem Pieter Sijvertsz Binkenburg, sijn voogt, met Guurtje Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Meijnard Salm, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-05-1691 Cornelis Dirksz Smit, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Frans Dirksz Smit, met Griet Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Cornelis Claesz Bergen, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
16-06-1691 Dirk Sijmonsz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Guurtje Jacobs, weduwe beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer oom Jacob Jansz Garn, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
16-06-1691 Krijn Pietersz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn vader Pieter Krijnsz, met Marij Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer vader Cornelis Lourisz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-08-1691 Vrijdag. Dr. Johannus Sijlvius, jongman predicant desen plaats, met Sophia Luijken, jongedogter wonende tot Amsterdam, vertonende bescheijt dat de geboden tot Amsterdam waren ingeschreven waer op ’t selve bij ons mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
10-08-1691 Aerjan Gerritsz, weduwnaer wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde selfs in persoon, met Neel Jans, weduwe wonende in de Beemster, compareerde mede selfs in persoon, versogtn dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
08-09-1691 Mr. Gerrit van Tiel de Jonge, weduwnaer, compareerde voor hem sijn vader Mr. Gerrit van Tiel, met Jannetje Willems, jongedogter beijde wonende tot Gtaft, compareerde voor de bruijt haer vader Willem Pietersz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-09-1691 Joost Jansz, jongesel, compareerde voor hem Pieter Claasz Romeijn, sijn vrunt, met consent van de moeder, soo hij verklaerde, met Griet Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Maerten Jacobsz Col, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-09-1691 Heertjen Arentsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde selfs ende met sijn broeder Pieter Arentsz, met Lijsbet Allerts, jongedogter wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Dirk Sijmonsz, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-09-1691 Cornelis Leendertsz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Jacob Leendertsz, met Aeltjen Jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Claasz, haere buurman, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen. Den 6 october goetgevende bij vertoning des kerkeraed om te [onleesbaar ..] zijn van de bruijt de bevestinge door den officier te laten geschieden.
20-10-1691 Maerten Sijmonsz, jongesel, compareerde voor hem Poulus Cornelisz, sijn vrunt, met Grietje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz Clercq, haer vader, versogte dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
27-10-1691 Mr. Heertjen Gerritsz Vredenhuijs, weduwnaer wonende in ’t Noordeijnt, met Anne Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerden beijden selfs in persoonen en versogtn dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
03-11-1691 Claes Sijmonsz, jongesel wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor hem sijn broeder Jan Sijmonsz, met Marij Remmerts, jongedogter wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Bartel Remmertsz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
29-12-1691 Cornelis Baertsz Bakker, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn broeder Dirk Baertsz, met marij Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Teunis Nanningsz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
05-01-1692 Jan Claasz Leertouwer, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Claes Jansz Leertouwer, met Maertjen Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Pieter jansz de Boer met consent soo hij verklaerde van de moeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-01-1692 Jan Jansz van den Bos, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, met Dieuwertjen Claes, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde beijde selfs in persoon met actens van consent van haere respective vaders, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-01-1692 Jan Cornelisz, jongesel wonende in de Starnmeer in den banne van Graft, compareerde voor hem Baert Cornelisz sijn broeder met consent van de vader soo hij verklaerde, met Maertjen Sijmons, jongedogter wonende op Graftdijk, compareerde voor de bruijt Cornelis Adriaensz, Smit, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-01-1692 Cornelis Meijertsz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn broeder Jan Meijertsz met consent van de moeder soo hij verklaerde, met Annetje Sijmons, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Pieter Cornelisz Boon, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-01-1692 Jacob Cornelis Capiteijn, jongesel wonende in den banne van Jhisp, met Bregt huijberts, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Claesz uijt de Schermeer, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-01-1692 Jacob Gerritsz, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Jacobsz can de Laen, sijn oom, met Aeltjen Maertens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt jacob Allertsz, haer neef met consent van de moeder soo hij verklaerde, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-02-1692 Claes Cornelisz Mackes, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Meijndert Aritsz Brouwer, met Marij Cornelis, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer oom Jan Jansz Nomes, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-03-1692 Rong Florisz, jongesel wonende in ’t Noordeint, compareerde voor hem sijn vader Floris Rongsz, met Impjen Claes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Baertsz, haer oom, versogten dat de geboden ibgeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
15-03-1692 Cornelis Heijndriksz Bakker, jongesel, compareerde voor hem sijn oom Jan Krijnsz, met Vroutjen Adriaens, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Dirksz, haer neef, verogten dat de geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-03-1692 Pieter Cornelisz Braek, jongesel wonende tot Hoorn, met Griet Jans, weduwe wonende tot Graft, compareerden beijden selfs in persoon en versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-04-1692 Dirk Jacobsz, jongesel wonende tot Graft, compareerde voor hem Jan Cornelisz Nijen, sijn oom met consent van de moeder Jantjen Willems, met Trijn Claes, jongedogter wonende tot Rijp,compareerde voor de bruijt Cornelis Dirksz, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-04-1692 Jan Jacobsz Bakker, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem Mr. Sijbrant Harmanusz, sijnen vrunt, met Guurtje Cornelis, jongedogter wonende tot Graf, compareerde voor de bruijt haer vader Cornelis Claasz Bergen, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-04-1692 Cornelis Adriaensz, jongesel, compareerde voor hem Adriaen Cornelisz, met Bregt Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Cornelisz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-04-1692 Dirk Heijndricksz, jongesel, compareerde voor hem Jan Dirksz Jellis, sijn vrunt, met Meijntjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Waert, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
14-05-1692 Albert Claasz, jongesel, compareerde voor hem Sijmon Koedijk, schout alhier, sijn vrunt en buurman, met Saertje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Bakker, haer vrunt, versogte dat de geboden ingeschreven mogten werden om op morgen sijnde hemelsvaertsdag, hare eerste en vervolgens ten spoedigste hare proclamaties te ontfangen en door den officier te bevestigen.
31-05-1692 Jan Govertsz, weduwnaer, compareerde voor hem Adriaen Gerritsz, sijn vrunt, met Anne Jans, weduwe, compareerde voor de bruijt Frans Dirksz Smit, haer vrunt, versogten dat de geboden ingesxchreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-05-1692 IJsbrant Pietersz, weduwnaer, compareerde voor hem Allert Heijndriksz Glasemaker, sijn oom, met Duijfjen Gerrits, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Heindriksz Waert, hare vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-06-1692 Jan Fransz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Lijsbet Leenderts, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Leendertsz, haer broeder, versogte dat de geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
28-06-1692 IJsbrant Pietersz Kat, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Jansz Kat, sijn oom, met Griet Adriaens, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Pietersz, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
12-07-1692 Jan Cornelisz Nijer, weduwnaer, compareerde voor hem Poulis Cornelisz, sijnen broeder, met Trijn Maertens, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Boer, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven mogtn werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-08-1692 Jan Gerritsz Mol, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Gerrit Cornelisz Mol, met Maritjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Pieter Jansz Bakker, versogte dat de geboden ingeschreven werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
09-08-1692 Jan Sijmensz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Anna Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Cornelisz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
27-09-1692 Jan Dirksz Makkes, weduwnaer wonende op Graftdijk, met Selijtjen Gerrits, weduwe wonende tot Broek op Langedijk, vertonende betoog dat de geboden aldaer waren ingeschreven met versoek dat alhier insgelijks geschiede, om voorts bij den officier te bevestigen.
11-10-1692 Jacob Dirksz Swaen, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Trijn Jacobs, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer neef Claes Jacobsz Gorter, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
18-10-1692 Cornelis Jansz Groot, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met naertjen Heijndriks, weduwe beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jan Jansz Krulder, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
25-10-1692 Arent Karn, weduwnaer, compareerde voor hem Jacob Leendertsz Kooi, haer neef, met Marij Cornelis, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Pieter Cornelisz Volger, haer broeder, verogtn dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
01-11-1692 Adriaen Gijsbertsz, weduwnaer, met Marij Adriaens, dogter beijde wonende tot Graft, compareerden beijden selfs in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-11-1692 Jan Cornelisz Smit, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Cornelisz, met Garbrig Dirks, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt IJf Cornelisz haer stiefvader, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
01-11-1692 Claes Cornelisz Broertjes, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Claasz Broertjes, met Duijfjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot graft, compareerde voor de bruijt Jacob lambertsz Olij, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
08-11-1692 Claes Pietersz Schoten, weduwnaer, met Neeltjen Baerts, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerden selfs in persoon, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-11-1692 Cornelis Cornelisz Borselman, weduwnaer, compareerde voor hem Arent Karn, sijn vrunt, met Geertje Pieters, weduwe, beijde van Graft, compareerde voor de bruijt haer swager Claes Pietersz, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
22-11-1692 Dirk Wijbrantsz, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Griet Jans, weduwe beijde wonende in de Starnmeer in de banne van Graft, compareerde voor de bruijt jacob Jansz, haer exuut, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den officier te bevestigen.
22-11-1692 Heijndrik Aldertsz Schilder, jongesel, compareerde voor hem sijn vader Arent Heijndriksz Glasenmaker, met Lijsbetje Gerrits Bosch, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt, Mr. Reinier Kramer, haer oom ende voogt, versogten dat de geboden ingeschreven mogten werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
06-12-1692 Jan Pietersz Kan, weduwnaer, compareerde voor hem sijn broeder Cornelis Pietersz Kan, met Trijntjen Muus, weduwe, compareerde voor de bruijt Cornelis Adriaensz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-12-1692 Cornelis Cornelisz, weduwnaer, compareerde voor hem sijn halve broeder Pieter Jansz, met Trijn Claes, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Jan Olofsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
20-12-1692 Heijndrik Arentsz, jongesel wonende tot Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Jan Arentsz met consent van de vader soo hij verklaerde, met Marij Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Claes Cornelisz Mak, haer broeder met consent van de moeder soo hij verklaerde, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
20-12-1692 Pieter Jansz, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn halve broeder Cornelis Cornelisz, met Neel Willems, weduwe wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer neef Cornelis Cornelisz met consent van de vader, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
23-12-1692 Jan Cornelisz, jongesel, compareerde selfs in persoon, met Guurt Sijmons, jongedogter beijde wonende in de Schermeer in den banne van Graft, compareerde voor haer haer vader Sijmon Claasz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-01-1693 Maerten Jansz, jongesel wonende in de banne van de Rijp, compareerde voor hem sijn broeder Claes Jansz, met Guurtje Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de nruijt haer vader Cornelis Claasz Leeu, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
03-01-1693 Engel Allertsz de Boer, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Theunisz sijn buurman, met Maertje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Remmitz Backer, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
17-01-1693 Jan Claasz Vink, jongesel, compareerde voor hem sijn oom Jan Jansz Vink, met Pietertje Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jacob Jacobsz van der Laen, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-01-1693 Jan Pietersz Ridder, jongesel, compareerde voor hem sijn voogt Jacob Claasz Swaen, met Aefjen Pieters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Jacobsz Kuijper, haer oom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
23-01-1693 Cornelis Dirksz Rood, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn stiefvader Sijmon Claasz Bijnagt, met Grietje Pieters, jongedogter wonende tot Wormer, compareerde voor de bruijt Cornelis Pietersz, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-01-1693 Sijmon Cornelisz Bom, jongesel wonende tot Graft, met Guurt Jans, jongedogter van Schermerhorn vertonende bescheijt dat de geboden tot Schermerhorn waren ingeschreven ’t welk bij ons daer op is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
31-01-1693 Maerten Jansz, jongesel wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem Cornelis Maertensz Kloen, sijn oom, met Neeltje Pieters, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt haer vader Pieter Claasz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
07-02-1693 Claes Jacobsz Distel, jongesel, compareerde voor hem sijn broeder Dingenom Jacobsz, met Griet Jans, jongedogter beijde wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Jan Cornelisz Stikel, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
21-02-1693 Cornelis Jacobsz Biersteker, jonman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Jan Pietersz Tijs, met Grietje Heertjes, jongedogter wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor de bruijt haer vader Heertje Gerritsz Vredenhuijs, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
21-02-1693 Jan Pietersz Olij, jongeman wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn oom Sijmon Koedijk, schout tot Graft, met maertjen Claes, jongedogter wonende tot Suijt Schermer, compareerde voor de bruijt haer vader Claes Dirksz Vroom, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-03-1693 Pieter Jansz Vink, jongesel, compareerde voor hem sijn oom Maerten Jansz Meijert, met Dieuwer jans, weduwe beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jansz Hortje, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-03-1693 Claes Maertensz ’t Hart, jongman, compareerde voor hem sijn vader Maerten Claasz ’t Hart, met Jansjen Jans, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Cornelis Cornelisz, haer halve broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
11-04-1693 Mr. Andries Muus Tuk, weduwnaer wonende tot Graft, compareerde voor hem sijn swager Jan Florisz, met Neeltje Lakeman, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Drs. Petrus Lakeman, haer broeder, met consent van de moeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
02-05-1693 Reinier Arentsz Smit, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn neef IJsbrant Isaaksz Smit, met Bregt Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Olij, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
13-06-1693 Jacob Leendertsz, weduwnaer, compareerde selfs in persoon, met Dieuwertje Dirks, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Andries Muurlink, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
25-07-1693 Pieter Pietersz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, met Lijsbet Cornelis, jongedogter wonende in de Noordeijdermeer, vertonende bescheijt dat de geboden tot Groot Schermer waren ingeschreven ’t welk bij ons daerop mede is ingewilligt om voorts bij den predicant te bevestigen.
15-08-1693 Mr. Jan Heijndriksz Huijsing, weduwnaer, compareerde voor hem Cornelis Parshout, sijn vrunt, met Trijn Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt haer oom Reijer Jansz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-09-1693 outer Jansz, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde selfs in persoon, met Trijn Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Pieter Pietersz Waert, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
19-09-1693 Dirk Poulusz Pit, jongman, compareerde voor hem sijn vader Poulus Gerritsz, met Maertjen Vegters, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer oom Jacob Jacobsz van de Laen, versogen dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
19-09-1693 Jan Pietersz Kuijper, jongman wonende tot Graft, compareerde voor hem Cornelis Sijmonsz Bestevaer, met Wolmoet Jans, jongedogter wonende tot Rijp, compareerde voor de bruijt Pieter Remmens, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-09-1693 Jan Cornelisz, jongman wonende tot Schermerhorn, compareerde voor hem sijn broeder Reijer Cornelisz, met Guurtje Jacobs, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Olofsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-09-1693 Heijndrik Jansz, weduwnaer wonende op Westgraftdijk, compareerde selfs in persoon, met Maertjen Pieters, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Jan Pietersz Kuijper, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreeven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-10-1693 Jan Frederiksz Dekker, weduwnaer wonende tot Suijt Schermer, compareerde selfs in persoon, met Pietertjen Tijs, weduwe wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Willemsz, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
17-10-1693 Jan Pietersz Schoen, jongman wonende in ’t Noordeijnt, compareerde voor hem sijn oom Jan Bos, met Trijntje Claes, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Dirksz Engelant haer swager, versogten dat de geboden ingescheven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
24-10-1693 Sijmon Gerritsz, weduwnaer wonende tot Westgraftdijk, compareerde voor hem sijn broeder Jan Gerritsz Blak, met Trijntjen Pieters, weduwe wonende tot Oostgraftdijk, compareerde voor de bruijt Pieter Jansz Bakker, haer vrunt, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
24-10-1693 Jan Daulx, weduwnaer, compareerde voor hem sijn neef Adriaen Jansz Klinkert, met Guurt Sijverts, jongedogter beijde wonende tot graft, compareerde voor de bruijt haer swager Pieter Adriaensz Kansel, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
07-11-1693 Willem Jacobsz, weduwnaer wonende tot Rijp, compareerde selfs in persoon, met Neeltjen Claes, weduwe wonende tot westgraftdijk, compareerde voor de bruijt Jacob Jansz Boersgeen, haer swager, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
14-11-1693 Cornelis Olbrantsz Beij, jongman, compareerde voor hem sijn vader Olbrant Jansz, met Jantjen Cornelis, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Adriaen Jansz Klinkert, haer neef, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
05-12-1693 Dirk Jansz, jongman, compareerde voor hem sijn halve broeder Cornelis Cornelisz, met Guurtje Jacobs, jongedogter beijde wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer vader Jacob Rongsz, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts voor den predicant te bevestigen.
05-12-1693 Gerrit Jellisz, jongman wonende tot Rijp, compareerde voor hem Willem Cornelisz sijn stiefvader, met Marij Jans, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Dirk Jacobsz, haer neef met consent van de vader Jan Cornelisz Nijen, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den predicant te bevestigen.
26-12-1693 Garbrant Adriaensz, jongman wonende tot Suijt Schermer, compareerde voor hem Jacob Pietersz, sijn oom, met Neel Cornelis, jongedogter wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt Sijmon Cornelisz Leeu, haer broeder, versogten dat de geboden ingeschreven souden werden om voorts bij den officier te bevestigen.
26-12-1693 Claes Cornelisz Bergen, jongman, compareerde voor hem sijn vader Cornelis Claasz Bergen, met Griet Cornelis, jongedogter beijden wonende tot Graft, compareerde voor de bruijt haer broeder Dirk Cornelisz Slijker, versogten dat de geboden souden werden ingeschreven om voorts bij den officier te bevestigen.

Transcriptie: GeneaData  Datum: 18-07-2023

Bron: RA Alkmaar – Graft Inv.nr.11

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *