Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1662-1673

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1730

Periode 1662– 1673.

29-01-1662 Den 29 januarij heeft Jaapje Teunis tot den heiligen doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Jansz van Kamp ende van Anne Teunis. Het kint, de vader ook over den doop staande, is in sijnen doop geheeten Maritje.
19-02-1662 Den 19 februarij is tot den christelijcken doop gebracht een kind van Stoffel Arisz Krab ende Jannetje Pieters ende, in presentie des vaders, ten doop gegeven ende gehouden zijnde van Claas Pietersz Kleinschol wierde het kind in doop genaamt Neeltje.
16-07-1662 Den 16 julij is door Trijntje Hendriks op den Hoef woonende tot den heiligen doop gebracht ende door Teunis Dirkssen, des kints bestevaar, ten doop gehouden een kind van Claas Teunisz Timmerman ende Griet Jans zijnde het kind in sijner doop genaamt Maritje.
30-07-1662 Den 30 julij heeft Marten Jansz uijt de Meer, een kint ten doop gebracht, sijnde geprocreert bij hem ende sijn huijsvrouw Grietje Pieters het kint ’t welk ten doop wierde gehouden door Suster Trijntje Maartens in den doop geheeten Grietje.
27-08-1662 Den 27 augusti heeft Sijdje Ariaans, des kints meutje, ten doop gebracht en gehouden een kint van Jacob Arisz alias Reijere ende Guert Engele ende wierd het kint in den doop (de vader ook present zijnde) geheten Meijnsje.
24-09-1662 Den 24 septembris heeft Aechje Dirkx, des kints meutje tot den christelijke doop gebracht ende gehouden (de oud-oom Ariaan Huijbertsz ook als peter present zijnde) een kint van Huijbert Dirksz ende Lijsbet Jans ende is het selve kind in sijne doop geheeten Gerrit.
01-10-1662 Den 1 october zijn twee kinderen tot den christelijken doop gebracht namelijk een kind van Pieter Andriesz ende Guertje Reijers ’t welk in den doop genaamt is (de vader ook present staande) Andries, een van Job Teunisz ende Maritje Pieters ’t welk in sijnen doop (de vader ten haringh zijnde) geheeten wierde Teunis.
08-10-1662 Den 8 october zijn wederom tot den heijligen doop gebracht twee kinderen namelik een knechje van Cornelis Huijgen ende Gerritje Jans ’t welk in sijnen doop wierde geheeten Jan. Nog een meijsje van Tijs Jacobsz ende Willemje Jans ’t welk in den doop wierde genaamt Pietertje.
18-03-1663 Den 18 maert is tot den christelijken doop gebracht ende door onse schoutin Willemjen Eddiks gehouden een kint van Cornelis Jansz Schoenmaker ende Guertje Pieters het kind wierde in sijnen doop, daer de vader ook over stond, geheeten Neeltje.
29-04-1662 Den 29 april is door Aechjen Ariaans, des kints meutje ter doop gebracht ende gehouden een kind van Mies Ariaans ende Baafje Willems ende het kind (de vader ook over den doop staande) geheeten Meijnsje Miesdr.
02-09-1663 Den 2 septembris is door Teunisje Teunis, des kints meutje, tot den heilige doop gebracht ende gehouden een kind van Cornelis Jansz van Kamp ende Anne Teunis zijnde het kind in sijne doop geheeten Mientje of Mentje.
04-11-1663 Den 4 novembris heeft Aecht Rolle, des kinds bestemoer ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Cornelis Pietersz ende Jannetje Pieters ende wierde het kindt (de vander ook over den doop staande) geheeten Pieter Corneliszoon.
25-01-1664 Den 25 januarij is tot den christelijcken doop gebracht een kindt van Maarten Leenertsz ende Maritje Pieters ende het kindt in den doop (de vadr ook present sijnde) geheeten Neeltje.
15-06-1664 Den 15 junij tot den doop gebracht door N.N. een kind van Mies Ariaensz ende Baef Willems ende wierde het kind, de vader ook present zijnde, in den doop geheeten Maritje Miesz.
07-09-1664 Den 7 septembris zijn tot den heiligen doop gebracht ende gedoopt 3 kinderen, te weten een van Claes Jansz ende Trijn Cornelis door Aefje Cornelis zijnde het kint in den doop genaemt Anne Claes. Peeter was de oom Baert Jansz.
07-09-1664 Een van Jacob Ariaensz alias Reijer ende Guertje Engele door Pieter Dirksz de waekers dochter Pietertje ende wierde het kind in den doop geheeten Trijntje Jacobs.
07-09-1664 Een van Harme Teunisz ende Willemje van Vlieland door Maritje Dirks, dienstmaecht is in’t gasthuijs, het kindt is in den doop genaamt geworden Beertje Harmens.
02-11-1664 Den 2 novembris heeft Teunisje Teunis alias Teune Moeij, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Jansz ende Anne Teunis en wierde het kindt in den doop geheeten Jan Cornelisz.
07-12-1664 Den 7 december heeft Gerritje Jans tot den heijlige doop gebracht ende gehouden een kindt van Ariaen Jansz Beijl ende Jannetje Maertens zijnde het kindt in den doop geheeten Anne Ariens.
18-01-1665 Den 18 januarij is bij ons tot den heijligen doop gebracht ende van de vader gegeven een kindt van Lammert Lammertsz Duijn, maijer van Bergen ende van Maritje Jacobs, het kindt wierde in den doop geheeten Jannetje.
15-03-1665 Den 15 martij wierde ten doop gebracht ende gedoopt een kindt van Aalbert Bolle en Celitje Cornelis zijnde het kindt in des vaders presentie in den doop genaemt Aecht Aalberts.
12-07-1665 Den 12 julij wierde ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Ariaen Pietersz Koomen ende Anne Reinste od Arians ende het kindt in den doop genaamt, de vader present zijnde, Reijnstje.
29-11-1665 Den 29 november is tot den christelijcken doop gebracht ende gehouden door Lijsbeth Tins? Een kindt van Cornelis Jansz, schoenmaker en Guertje Pieters, het kindt wierde in den doop geheeten Teunisje.
06-12-1665 Den 6 decembris is tot den christelijcke doop gebracht een kindt van Mies Ariaans ende Baafje Willems, het kinds doopnaem is geweest Meijnsje.
06-12-1665 Tot den heijligen doop gebracht een kindt van Cornelis Huijgen Santfoort ende Gerritje Jans zijnde het kindt in sijne doop geheeten Stijntje.
25-12-1665 Den 25 decembris wierde door Anne Jans, des kints meuijtje ten doop gebracht ende door Fllor Jacobs gegeven een kindt van Engel Jacobsz Swaen ende Edel Gerrits ende in den doop (de vader ook present zijnde) geheeten Gerrit Engelssoon.
17-01-1666 Den 17 januarij heeft Harmens Kint ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Arien Laurisz ende haer dochter Sijtje Dirks ende wierd het kindt in den doop geheeten Aechje.
28-02-1666 Den 28 februarij heeft Aecht Dingemons, de bestemoer, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Mies Claassen ende Aefje Crelis, het kindt wierde sijnen christelijcke doop ontfangen ende genaamt Neeltje.
21-03-1666 Den 21 martij zijn tot den christelijcke doop gebracht ende gegeven twee kinderen, een van Claes Jansz ende Trijn Crelis door Aecht Dingenooms, in den doop geheeten Crelis. Een van Crelis Pietersz ende Jannetje Pieters door Trijn Gerrits, in sijnen doop geheeten Arien.
23-05-1666 Den 23 maij is tot den christelijcken doop gebracht een kindt van Thomas Jansz (soon van Jan Krijnen) en Guertje Crelis van Kamp ende is het kindt (de vader ook over den doop staande) in sijnen doop geheeten Jan.
15-08-1666 Den 15 augusti wierde door Jannetje Pieters, des kinds meut, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Job Teunisz en Maritje Pieters ende het kindt (de vader ten oorlog zijnde) in sijne doop geheeten Neeltje.
12-09-1666 Den 12 september wierde door Trijntje Henrikx ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Klaas Teunisz, timmerman ende van Griet Jans ende het kindt in sijnen doop geheeten Jan.
07-11-1666 Den 7 november wierde ten doop gebracht ende gedoopt, in vaders presentie, een kindt van Lucas Leenertsz ende Teunisje Heindriks alias Sloots het kindt in den doop geheeten Leenert.
06-02-1667 Den 6 februarij heeft Jannetje Pieters in ’t Duijn ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Jacob Claasz Klein-Schol en Aechje Teunis, het kindt wierde gedoopt met de naam van Ariaentje.
13-03-1667 Den 13 martij is door Anne Teunis ten doop gebracht een kint (in onecht geteelt) van Leendert Laurisz, de soon van Lauris Galeijnen, bij Teunisje Teunis ende het kint wierde in den doop geheeten Claas.
31-07-1667 Den 31 jylij heeft Aecht Gingenooms, als bestemoer, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Mies Klaasz en haer dochter Aefje Crelis ende is het kindt na haer man s.g. genaemt Crelis.
18-09-1667 Den 18 septembris is door Aecht Reijeren Grietje ten doop gebracht ende gehouden een kint van Aalbert Pietersz Bolle en Celitje Cornelis ende is het kindt (de vader absent ende ten oorlog zijnde) in den doop geheeten Magdaleentje Aalberts.
20-11-1667 Den 20 novembris is door Aechje Klaes, Mr. Jacobs vrouw als meuij, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Maarten Leenerts en Maritje Pieters ende wierde het kindt (de vader ten haring zijnde) in sijnen christelijcken doop geheeten Grietje.
18-03-1668 Den 18 maert heeft Maritje Willems, jongedochter als meuij, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Baartsz en Annetje Willems. Het kindt is in den doop, daer de vader ook over stont, geheeten Job Cornelisz.
27-05-1668 Den 27 maij heeft Aaltje Dirks tot den heijligen doop gebracht ende gehouden een kint van Engel Jacobs Swaen en Edel Gerrits. Het kindt wierde in den doop (de vader daer over staende) genaemt Triijntje Engele.
26-08-1668 Den 26 augusti is tot den heijligen doop gebracht een kindt van Cornelis Dirksz en Aalbertje Aalberts, het kindt is in den doop (de bestevader present ende de vader ten haring zijnde) genaemt Guertje.
09-09-1668 Den 9 september zijn tot den christelijcken doop gebracht ende gedoopt 2 kinderen naamlik een van Pieter Andriesz en Guertje Reijers door ’s kints peet Trijntje Reijers, het kint wierde in sijnen doop geheeten Trijntje.

Een bij Arien Claesz Windigh en Anna Jans, weduwe in onecht geteelt, in sijnen doop genaemt Arien.

07-10-1668 Den 7 october wierde door Rachel Jacobs, des kints meuij, tot den christelijken doop gebracht en gegeven een kindt van Jan Jansz Kramer en Lijsbet Jacobs en het kindt in sijnen doop geheeten Jan Jansz.
11-11-1668 Den 11 november wierde door Trijn Aalberts ten doop gebracht een kindt van Jacob Ariensz alias Reijens en Guertje Engel en wierde het selve, na sijn moeder f.g. in den doop genaemt Guurtje.
02-12-1668 Den 2 decembri is door Gerritje Teunis ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Arien Teunisz Planseijt en Rachel Jacobs ende wierde in sijnen doop (de vader ook daer over staande) geheeten Kniertje.
16-12-1668 Den 16 decembri is door Aefje Dirkx, alias Aef Sip ten doop gebracht een kindt van Thomas Jansz en Guertje Cornelis van Camp ’t welk in den doop wierde genaamt Cornelis.
24-01-1669 Den 24 januarij ’s avonds heeft Pietertje Pieters ten doop gebracht, als meutje ende Jan Pietersz Schol, ten doop gehouden als oom, een kint van Claes Pietersz Schol ende Esther Jans, het kint wierde gedoopt met de naam van Pieter.
17-02-1669 Den 17 februarij heeft Jannetje Pieters tot den heijligen doop gebracht ende gehouden een kindt van Aalbert Pieters Bollemans, haer broeder en Celitje Crelis, het kindt wierde gedoopt met de naem van Trijntje.
03-03-1669 Den 3 maert wierde tot den heijligen doop gebracht een kindt van Arien Laurisz ende Sijdtje Dirkx, het kindt wierde in sijnen doop geheeten Engeltje.
28-07-1669 Den 28 julij is van den Hoef ten doop gebracht en van de vader selfe gehouden een kint van Jan Engelsz, de gorter, en Trijn Baarts, het kint wierde in den doop geheeten Crelis.
01-09-1669 Den 1 september is tot den doop gebracht een kindt van Cornelis Jansz, schoenmaker en Guertje Pieters, het kindt wierde in den doop (de vader present zijnde) genaemt Jan Cornelisz.
08-09-1669 Den 8 september is door Maritje Willems tot den doop gebracht ende gehouden een kindt van Mies Ariaensz en Baafje Willems haer suster, het kint wierde in sijnen doop (de vader ter haring zijnde) genaemt Maritje Miesz.
15-09-1669 Den 15 september wierde door Dirkje Willems, als moeders suster, ten doop gebracht en gegeven een kindt van Cornelis Baartsz en Annetje Willems, het kindt wierde (de vader ter haring zijnde) in sijne doop geheeten Annetje Cornelis.
29-09-1669 Den 29 september wierde door Lijsbet Jacobs, getrouwt met des vaders broeder, tot den christelijcken doop gebracht ende gegeven een kindt van Claes Jansz en Trijn Crelis, het kindt wierde in sijnen doop genaemt Jan.
01-12-1669 Den 1 december wierde door Rachel Jacobs, des kinds moeders suster, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Jan Jansz Kraemer en Lijsbet Jacobs en wierde het kindt in sijnen doop geheeten Jacobus.
15-12-1669 12den 15 september voor middags een kint van Jacob Ariansz alias Reijve en Neel Crelis ten doop gebracht, is gedoopt met de  naam van Cornelis.

Na-middags tot den doop gebracht een kind van Ariaen Jansz en Teunisje Sijmens woonende op de Hofstee van de Hr. Baalju Coorn.

09-02-1669 Den 9 februarij is hier tot den heijligen doop van ’s Gravenhoeve gebracht ende gedoopt een kindt van Capteijn Reinolds Roth en sijn huijsvrouw en wierde het kindt in sijnen doop geheeten Johannes. Een extract gegeven 24 junij 1784.
09-03-1669 Den 9 maert is door Mr. Jacobs Grietje gebracht ende door Claes Jansz, des kindt vaders breder gegeven tot den heijligen doop een kindt van IJsbrand Jansz saliger, in sijn leven schout alhier ende van Claesje Henrikz, het kindt zijnde een meijsje wierde in den doop geheeten IJsbrandje.
22-06-1669 Den 22 junij heeft Esther Jans, des kints vaders suster, ten doop gebracht ende gegeven een kindt van schout Huibert jansz Molebeek en IJsbrandje Cornelis, het kint wierde in sijn doop (daer de vader sijn broeder Mr. Jan ook over gestaan hebben) genaemt met de naem van Jan.
31-08-1669 Den 31 augusti heeft Lijsbet Jacobs, des kinds moeders suster, ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Arien Teunisz Planteijt en Rachel Jacobs, het kindt wierd in sijnen doop (de vader ter haring zijnde) genaemt Jacobus.
26-10-1669 Den 26 octobris is door Esther Claes, getrouwt met Claes Jansz van Sanen tot den heijligen doop gebracht een kint buijten echt geteelt van Pieter Heinnksz, noch ongedoopt zijnde ende Neeltje Andries, het kindt wierde in den doop (de vader niet present) geheeten Heinrik Pietersz.
09-11-1669 Den 9 novembris wierde door des kinds bestemoeder Anne Pieters woonende tot Uijtgeest tot den christelijcken doop gebracht ende gegeven een kindt van Dirk Pietersz, scheepstimmerman en Grietje Engel, het kindt wierde in den doop (de vader ook daer over staende) genaamt Dirkje.
15-11-1669 Den 15 novembris zijn tot den christelijcke doop gebracht w kinderen naamlik een kindt van Jan Jansz Kramer en Lijsbet Jacobs door Rachel Jacobs in den doop genaemt Jan Jansz.

Een kindt van Cornelis Baartsz en Annetje Willems door Dirkje Willems, in den doop genaemt Sijme Cornelisz.

15-08-1671 Den 15 augusti is door Griet Jans, des kints bestemoer ten doop gebracht en van Cornelis Huijgen van Sandfoort gegeven een kint van Engel Jacobs Swaan en Edel Gerrits, het kint wierde in sijnen doop genaemt Gerrit.
30-08-1671 Den 30 augusti is door Trijntje Dirkx tot den doop gebracht ende gehouden een kint van Aalbert Pietersz Smit en Celitje Crelis. ’t Wierde in sijne doop, de vader ook daer over staande, geheeten Pieter.
25-10-1671 Den 25 octobris een kint van Arien Teunisz Plantijt en Rachel Jacobs in den doop genaemt Kniertje.
08-11-1671 Den 8 november door Dirkje Willems, des kints moeders suster, tot den doop gebracht ende gehouden een kint van Cornelis Baartsz ende Annetje willems, in sijnen doop (de vader ook present zijnde) genaemt Willem.
20-12-1671 Den 20 decembris wierde door Grietje Cornelis, des kints moeders suster, tot den heiligen doop gebracht en gegeven een kint van Huijbert Jansz Molebeek, schout alhier en IJsbrantje Cornelis en is het selve kint in sijne doop geheeten Cornelis.
10-01-1672 Den 10 januarij is na-middags door versoek, voor xxlesen van de tekst, gedoopt een heel siek en swack kint van de Hoef hier gebracht, zijnde het kindt van Jan de Wever en Catalijntje in den doop geheeten Aechje.
10-01-1672 Noch een kindt na de predicatie hier gebracht van Wummenuum op ’t Woudt zijnde een kindt van Pieter Crelisz en Guert Jans, het kindt wierde in sijnen doop genaemt Crelis.
29-01-1672 Den 29 dito, vrijdags avonds wierde ten doop gebracht ende gedoopt een kindt van Jacob Ariaansz en Neel Crelis in den doop geheeten Gerrit.
07-02-1672 Den 7 februarij wierde ten doop gebracht ende gehouden door Guert Jacobs en haer soon een kindt van Mies Ariaensz en Baafje Willems en in sijnen doop (de vader ook present zijnde) geheeten Aaltje.
19-06-1672 Den 19 junij wierde ten doop gebracht en dor Rachel Jacobs gegeven een kindt van Jan Jansz Kramer en Lijsbet Jacobs en in sijnen doop (de vader ook daer overstaande) geheeten Geertje Jans. Overleeden in ’t begin van de maand januarij 1768 out 95 ½ jaar.
26-06-1672 Den 26 junij wierde ten doop gebracht ende gedoopt een kint van Claas Jansz ende Trijn Crelis ende in sijnen dop geheeten Maritje Claes.
17-07-1672 Den 17 julij is van den Hoef ten doop gebracht een kind van Jacob Joosten en Neeltje Dirkx ende in den doop geheeten Dirk.
21-08-1672 Den 21 augusti is door Annetje Pieters, zijnde des kints bestemoer, ten doop gebracht ende gehouden een kint van Dirk Pietersz, scheepstimmerman, en Grietje Cornelis ende in den doop (de vader ook daer over staende) geheeten Pieter Dirksz.
25-09-1672 Den 25 septembris is door Dirkje Willems, jongedochter ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Thomas Jacobsz Visch en Maritje Tijs zijnde het kindt in sijnen doop geheeten Pietertje Toomis.
30-10-1672 Den 30 octobris wierde tot den doop gebracht ende gehouden foor Claasje Henriks een kindt van Pieter Henriksz Coopman en Neeltje Andries, het kindt wierde in den doop (de vader ook present zijnde) genaemt Trijntje Pieters.
13-11-1672 Den 13 novembris is door Esther Jans ten doop gebracht ende gegeven een kint van Job Teunisz Planteijt en Maritje Pieters en in den doop (daer de oom Jan Pietersz Schol ook over stont) genaemt Claasje.
01-01-1673 Op nieu-jaarsdagh heeft Aalbertje Aalberts tot den christelijcken doop gebracht en gegeven een kindt van Jan Baartjes alias Jan Benoorde en Guertje Pieters en wierde het kindt in den doop geheeten Annetje.
05-03-1673 Den 5 martij heeft Lijsbet Jacobs, des kints moeders suster, ten doop gebracht ende gehouden een kindt van Arien Teunisz Planteijt en Rachel Jacobs en wierde het kindt in sijnen doop geheeten Geertje.
07-05-1673 Den 7 maij is door Dirkje Willems, des kints moeders suster, ten doop gebracht en gehouden een kindt van Huijbert Ariensz en Maritje Willems, het kint wierde in sijnen doop genaemt Meijnsje.
04-06-1673 Den 4 junij is tot den heijligen doop gebracht door Dirkje Willems gegeven een kint van Cornelis Baartsz en Annetje Willems, het kint wierde in het ontfangen van den doop geheeten Annetje Crelis.
11-06-1673 Den 11 junij wierde tot den christelijcken doop gebracht een kindt van Aalbert Pietersz smit en Celitje Crelis ende in sijnen doop geheeten Cornelis.
18-06-1673 Den 18 junij wierde tot den heijligen doop gebracht ende gehouden door Esther Jans, een kindt van schout Huijbert Jansz Molenbeek en IJsbrandje Cornelis ende wierde in sijnen doop genaemt Gerrit.
17-09-1673 Den 17 septembris is tot den heijligen doop gebracht ende gehouden door Duijf Jacobs een kindt van Engel Jacobsz Swaen en Edel Gerrits emde is in den doop geheeten Soijer.
22-10-1673 Den 22 octobris heeft mijn dochter Helena Bruno tot den christelijcken doop gebracht en de bestevaer Lenert Dirksz, burgemeester en diaken gegeven een kindt van Engel Teunisz en Sijbrigh Lenerts, de vader heeft mede over den doop gestaen, en het kint wierde in sijnen doop geheeten Dirk Engele.
29-10-1673 Den 29 octobris wierde door Aechje Dirks ten doop gebracht een kindt van Maarten Leenertsz en Maritje Pieters en in den doop (de vader ook daer over staende) geheeten Pieter.
26-11-1673 Den 26 novembris wierde tot den christelijcken doop gebracht ende van Pieter Henriksz tot den doop gehouden een kindt van Gert Jansz ende Claasje Henriks. De vader stond mede over den doop, is het kind wierde genaemt Jan.
17-12-1673 Den 17 decembris door Aechje Dirkx ten doop gebracht ende door Claas van Voorxx tot den christelijcken doop gegeven en gehouden een kint van Pieter Henriksz, sijn broeder en Neeltje Andries. Het kindt wierde in sijnen doop genaemt Cornelis Pietersz.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1a Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 05-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *