Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1656

Egmond aan Zee – Dopen Gereformeerd 1645-1730

Periode 1645– 1656.

24-09-1645 Den 24 september is door Aaltgen Jans, des kints grootmoeder tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een dochter van Johannes Bruno ende Maria van Driel en is het kint in den doop genaamt geworden Helena.
29-10-1645 Den 29 octobris is door Martgen Eddiks (de vader absent zijnde) ter doop gebracht een kint van Jan IJsbrantssen ende Willemtjen Eddiks ende is het kint in den doop genaamt geweest Neeltgen.
26-11-1645 Den 26 novembris is door Magdaleentje Dirkx ter doop gebracht ende gegeven een kint van Thijs Jacobsz ende Willemtjen Jans ende is het kint in den doop geheeten Theunis.
31-12-1645 Den 31 decembris is door Neeltgen Mendo ten doop gepresenteert ende gehouden een kint van Dirk Thomassen en van Harmens Kint ende is het kint in den doop genaamt Aafgen.
01-01-1646 Den 1 januarij is door Pietertjen IJsbrants tot den doop gebracht ende gehouden een kint van Adriaan Gerritssen ende Meijnsjen Reijers ende is het kint in den doop genaamt Cnelisgen.
07-01-1646 Den 7 januarij is door Kniertgen Dirkx een dochter van Dirck Hendrikssen ten doop gehouden een kint van Adriaan Pieterssen Cramer ende Krijntgen Adriaans ende is het kint in den doop genaamt Pieter.
04-02-1646 Den 4 februarij is door Neeltgen Mendo tot de heijlige doop gehouden een kint van Mr. Engel Pieterssoon, chirurgijn, ende Magdaleentgen Jacobs Trier ende is het kint in den doop genaamt Jacob.
25-02-1646 Den 25 februarij is door Maritgen Dirks tot den christelijcke doop gehouden een kint van Pieter Dirkssen ende Aef Jans ende is het kint in den doop genaamt Claas.
01-04-1646 Den 1 aprilis, zijnde paaschdag, is door Geertgen Cornelis als moeij tot den heijligen doop gebracht ende gegeven een kindt van Dirk Huijbertssen, snijder, ende Knier Buren ende is het kindt in sijnen doop geheeten Grietgen.
10-07-1646 Den X julij is tot den heijlige doop gepresenteert, op een dingsdag, ende heeft in den kerck met advijs des kerck en raets ende in presentie van ouderlingen en diakenen mitsgaders verschijdene ledematen den christelijcke doop ontfangen een kint van Dirk Danen ende Pietertgen IJsbrants saliger ende is in den doop genaemt Pietertgen.
23-09-1646 Den 23 septembris is tot den heijlige doop gepresenteert ende gedoopt een kint van Dick Janssen ende Guertgen Jacobs ende is het kint in den doop genaemt geweest Aaltgen. Over den doop hebben als getuijgen gestaen Jan Dickssen, de bestevader ende Duijfken Jacobs de moeij, de vader ter haring zijnde.
13-01-1647 Den 13 januarij heeft Maritgen Dirckx tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kint van Aalbert Wijbrantssen, kleermaker ende Trijn Gerrits ende is het kint in den doop genaemt Sijmen.
13-01-1647 Oock is op deselven tijt nameijck den 13 januarij ter doop gepresenteert een kint van Pieter Cornelissen, smidt ende Aecht Aelberts ende is het kint in den doop genaemt Trijntgen. Over den doop heeft gestaen de vader ende Jannetgen Pieters die het oock gegeven heeft.
10-02-1647 Den 10 februarij is gedoopt een kint van Johannes Bruno ende Maria van Driel ende is het kint in den doop genaemt geworden Johannes.
10-02-1647 Op deselve tijt is nog een kint gedoopt zijnde een kint van Thijs Jacobssen ende Willemgen Jans ende is het kint in den doop genaemt geweest Theunis.
10-03-1647 Den X martij is tot des christelijcke doop gebracht een kint van Willem Barentsz Kuijper ende Aecht Dirkx ende is het kint in sijne doop geheeten geweest Dirckje Willems. Over den doop heeft gestaen de vader ende Evert Janssen, des kints susterling die het oock te doop gegeven heeft.
05-05-1647 Den 5 maij is tot den heijlige doop gebracht ende gedoopt een kint van Job Engelssen ende Gerbrecht Claas ende is het kint in den doop geheeten geweest Maritgen.
26-05-1647 Den 26 maij is met des christelijcke doop gebracht een kint van Adriaan Gerritssen van Santfoort ende Meijntgen Reijers ende is het kint in den doop genaamt geworden Theunisgen. Over den doop heeft gestaen de vader ende Adriaan Pieterssen, de Koomen die het oock gegeven heeft.
21-06-1647 Den 21 julij heeft den christelijcken doop ontfangen een kint van Pieter Dirkssen, koster ende Aef Jans ende is het kint in den doop genaamt geweest Cornelis. Over den doop hebben gestaan de vader ende Maritgen Eddiks die het oock gegeven heeft.
15-09-1647 Den 15 septembris heeft Neeltgen Adriaans tot den doop gebracht een kint van haer broeder Pieter Adriansz ende Knier Jacobs ende is het kindt in den doop genaamt geworden Annetgen. De vader was in zelve ter haringh.
17-11-1647 Den 17 novembris heeft Kniertgen Dirkx de dochter van Dirk Hendrikssen tot den christelijcken doop gebracht een kint van Leendert Adriaanssen ende Maritgen Claas van Petten ende is het kint in den doop genaemt geweest Cornelisgen.
29-01-1648 Den 29 januarij is van Maritgen Dirks, de dochter van Mr. Dirk tot den heijligen doop gepresenteert ende gegeven een kint van Jan Egbertssen ende Magdaleentgen Dirkx ende is het kint genaemt geworden Egbert.
01-03-1648 Den 1 martij is tot den christelijcken doop gebracht een kint van Adriaan Pieterssen, de kramer ende Krijntje Adriaans ende is het kint in sijnen doop genaemt Claas.
08-03-1648 Den 8 martij is door Magdaleetgen Andries tot den heijligen doop gebracht ende gegeven een kint van Engel Sijmenssen ende Griet Adriaans ende is het kint in sijnen doop geheeten Job.
05-04-1648 Den 5 aprilis door Knier Jacobs tot den heijligen doop gebracht een kint van Jacob Claassen Kleijn-schol ende Jannetge Pieters ende is het kindt in sijnen doop genaamt geworden Sijmen Jacobssoon.
14-06-1648 Den 14 junij is tot den christelijcke doop gebracht een kint van Jacob Janssen Timmerman ende Teunisgen Damen ende is het kindt in den doop genaamt geworden Theunis zijnde gegeven door Adriaan Engelssen Metselaar.
19-07-1648 Den 19 julij is tot den heijligen doop gebracht een kint van Pieter Dirksssen alias Pietertgen ende Aecht Reijers ende is het kindt in den doop genaamt geweest Grietgen zijnde gegeven door Maritgen Adriaans de dochter van A. G. xxx.
02-08-1648 Den 2 augusti heeft Trijntgen Eddikx tot den christelijcke doop gebracht ende gegeven een kindt van Jan IJsbrantssen ende Willemtgen Eddiks ende is het kindt in den doop geheeten IJsbrandt. NB de vader heeft nu mede oock den doop gestaan zijnde nu ijverig in de gereformeerde religie.
30-08-1648 Den 30 augusti heeft Anne Aeriaans tot den heijlige doop gebracht een kindt van Pieter Adriaanssen ende Knier Jacobs ende is het kindt in den doop genaamt Jan. De vader was in zeen ter haringh.
13-09-1648 Den 13 septembris is door Jannetgen Pieters tot den christelijcke doop gebracht ende gegeven een kindt van Adriaan Gerritssen van Santfoort ende Meijnsgen Reijers ende wierde get kindt in den doop genaamt Trijntgen.
25-10-1648 Den 25 octobris is tot den christelijcke doop gebracht een kint van Thijs Jacobssen ende Willemtjen Sgoenmaaer en is in den doop geheeten geweest Maritgen zijnde gegeven van Cornelis Eddiksen.
19-11-1648 Den 19 november heeft Anne Dirkx tot den heijlige doop gebracht een kint van Dirck Janssen ende Guertje Jacobs ende is het kint in sijnen doop geheeten Jacob de vader in zee zijnde.
03-12-1648 Den 3 decembris op donderdag avont is tot den heijlige doop gebracht ende gegeven van Judith van Driel, des kints moeij, een kint van Johannes Bruno ende Maria van Driel ende is het kint in den doop geheeten Elisabet.
07-01-1649 Den 7 januarij heeft men tot den christelijcke doop gebracht een kint van Dirk Huijbertssen ende Knier Buren ende is het kindt in den doop geheeten Nelletgen zijnde te doop gegeven door Geertje Buren.
04-02-1649 Den 4 februarij heeft Trijntge Eddiks tot den heijlige doop gebracht ende gegeven het kint van Pieter Dirkssen ende Aef Jans ende is het kint in den doop genaamt Trijntgen.
18-07-1649 Den 18 julij zijn tot den heijlige doop gebracht ende gedoopt twee kinderen. Een van Jacob Claassen Kleijn-schol ende Jannetgen Pieters en den doop genaamt Jacob ende een van Jacob Timmerman ende Teunisgen Damen in den doop geheeten Aaltgen.
03-10-1649 Den 3 octobris is tot den christelijcken doop gebracht ende gedoopt een kint van Job Engelssen ende Gerbrich Claas ende is het kindt in den doop genaamt Neeltgen.
09-01-1650 Den IX januarij zijn tot den heijlige doop gebracht ende gedoopt twee kinders namelijck een van Dirck Janssen ende Guert Jacobs in den doop genaamt Annetgen. Een van Aalbert Willemssen ende Annetgenn Sijmens in den doop geheeten Maritgen.
15-01-1650 Den 15 januarij is gedoopt een kint van Dirk Thomassen ende van Harment Kint ende is het kint in den doop genaamt Claes.
27-03-1650 Den 27 martij is door Obbe Janssen, de soon van Jan Dirkssen tot den christelijcke doop geheven een kint van Pieter Dirkssen ende Aecht Reijers (de vader ook present zijnde) ende is het kint in de doop geheeten Guertgen.
10-04-1650 Den X aprilis is door Judith van Driel, des kints moeij tot den christelijcken doop gebracht ende gegeven een kint van Johannes Bruno ende Maria van Driel ende is het kint in den doop genaamt geworden Judith.
24-05-1650 Den 24 maij heeft Grietgen Barents ten doop gebracht ende gegeven een kint van Dirk Huijbertssen ende Kniertge Buren ende is het kint in den doop genaamt Nelletgen.
24-07-1650 Den 24 julij heeft Trijn Jacobs, de schoutinne, tot den doop gebracht ende gegeven (de vader ook present zijnde) een kint van Jan IJsbrantssen ende Willemtgen Eddiks ende is het kint in den doop genaamt Claas.
07-08-1650 Den 7 augusti door Trijn Aalberts, d’ huijsvrouw van Leendert Dirkssen, tot den christelijcke doop gebracht ende gegeven (de vader ook present) een kint van Mr. Job Jacobi, chirurgijn, ende Trijn Michiels ende is het kint in den doop geheeten Adiaan.
21-08-1650 Den 21 augusti heeft Maritgen Engels van Camp ten doop gehouden (de vader ook present zijnde) een soontje van Aeriaan de Koomen ende Krijntje Aedriaans ende is het kint geheeten Claas.
11-09-1650 Den XI septembris heeft Jannetgen Maartens ter doop gebracht een kint van Leendert Aeriaensz ende Maritgen Claes van Petten ende is het kint in den doop genaamt geworden Crelis.
16-10-1650 Den 16 octobris is door Willemtgen Eddiks ter doop gebracht ende gegeven een kint van Teunis Eddikssen ende Trijn Jacobs ende is het kint in des doop genaamt geworden Trijntge .
16-10-1650 Noch ter zelve dage van Anne Dirkx ter doop gebracht ende gegeven een soontje van Jacob Claessen ende Maritgen Jacobs ende is in des doop geheeten Jacob.
23-10-1650 Den 23 octobris heeft Trijn Gerrits, huijsvrouw van Aalbert den snijder ter doop gebracht ende gegeven een soontje van Thijs Jacobsseb ebde Willemgen Jans ende wierd het kint in des doop genaamt Heertje.
17-11-1650 Den 17 novembris heeft Anne Dirkx ter doop gebracht een kint van Teunis Sijmenssen Planteijt ende Knier Jacobs ende is het kint in den doop geheeten Gerritje. NB over den doop heeft mede gestaen (de vader –stukje onleesbaar- zijnde van de haringh) Sijmon Jacobssen Planteijt.
08-12-1650 Den 8 decembris heeft Maritgen Dirkx tot den heijlige doop gebracht een kint van Jan Egbertssen ende Magdaleentge Dirkx het kint is ten doop gegeven van Mr. Dirk Dirkssen de bestevader ende in den doop genaamt Trijntgen.
18-12-1650 Den 18 decembris is door Jannetgen Maartens tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kint van Cornelis Huijgen ende Gerritje Jans ende is het kindt in den doop genaamt Aalbert.
02-02-1651 Den 2 februarij is door Maritgen Dirks tot den heijlige doop gebracht ende gehouden een kint van Pieter Koster ende Aef Jans ende in den doop genaamt Cornelis.
05-02-1651 Den 5 februarij heeft Dirk Heijndrikssen ten doop gegeven een kint van Leendert Dirkssen, sijn soon, ende Trijn Aalberts ende is het kint in den doop geheeten Sijberigh.
26-02-1651 Den 26 februarij is door Trijntgen Adriaans Lakeman gegeven een kindt van Jan Adriaansz ende Neeltge Claas ende is het kindt in den doop genaamt Heijltge.
12-03-1651 Den 12 martij is tot den heijlige doop gebracht een kint van Jan Claassoon ende Stijntje Jans ende het kint in den doop genaamt geworden Maritgen.
23-04-1651 Den 23 aprilis is door Trijntgen Pieters, de moeij tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kint van Jacob Claasz Cleijnschol ende Jannetje Pieters ende is het kint in den doop (de vader present zijnde) genaemt Gerritgen Jacobs.
25-06-1651 Den 25 junij heeft Maritgen Dirkx ten doop gebracht een kint van Jacob Janssen Timmerman ende Teunisje Damen ende is het kint in den doop geheeten Aaltje. Over de doop heeft ook in absentie des vader gestaen Cornelis Eddinkssen van Sanen.
20-08-1651 Den 20 augusti heeft Trijn Jacobs ten doop gebracht en Dirk Hendriksz haer man als bestevader, tot den doop gegeven een kint van Tijs Corssen ende Kniertje Dirkx ende is het kint in den doop geheeten Hendrik.
01-10-1651 14den 1 octobris is door Geertje Buren als moeij des kints ten doop gebracht ende gehouden een kint van Dirk Huijbertssen ende Kuner Buren ende is het kint in den doop geheeten Maritgen.
01-10-1651 Noch ten selve dag door Aaltje de dochter van Jan Bijl ter doop gebracht ende gegeven een kint van Aeriaen Janssen Bijl ende Jannetje Maartens ende het kint in den doop genaamt Pietertgen. NB de vader was beijde der kinders was ter haringh
08-10-1651 Den 8 octobris heeft Trijn Gerrits, huijsvrouw van Aalbert Wijbrantsses, tot den christelijcke doop gebracht ende gegeven een kint van Aalbert Willemsz ende Annetge Sijmens ende is het kint in den doop genaamt geworden Willem.
05-11-1651 Den 5 novembris heeft Annetje Teunis ter doop gebracht ende Crelis Janssen Petten (als bestevader) gegeven een kint van Jacob Teunisz ende Aefje Crelis ende is het kint in des doop genaemt Kniertje Jacobs.
18-02-1652 Den 18 februarij heeft Gerrit Goijertssen tot den christelijcke doop gegeven een kint van Dirk Jansz ende Guert Jacobs ende wierde het kint in den doop geheeten Jacob.
21-04-1652 Den 21 aprilis heeft Maritgen Dirkx ten doop gebracht een kint van Jan Egbertssz ende Magdaleentgen Dirkx ende is het kint in den doop geheeten Geertje. De vadr ook present bij den doop.
19-05-1652 Den 19 maij tot den heijlige doop gebracht het kint van Job Engelssoon ende Gerbrich Claes ende is n dden doop genaamt Engel.
31-07-1652 Den 31 julij is ten doop gebracht ende gedoopt een kint van Jan Claasz ende Stijntgen Jans ende is het kint in den doop geheeten Trijntge.
25-08-1652 Den 25 augusti is ten doop gebracht ende gegeven een kint van Joannes Bruno ende Maria van Driel ende is het kindt in de doop genaamt Martinus.
22-09-1652 Den 22 septembris heeft Trijn Jacobs, de vrou van Dirk Hendriksz ten doop gebracht een kint van Jan Krijnen ende Neel Thomas is het kint in den doop, de vader present zijnde, genaamt geworden Andries.
13-10-1652 Den 13 octobris heeft Aagt Reijers, vrou van Pieter Dirksz ten doop gebracht ende gegeven een kindt van Aeriaen Pietersz Koomen ende Krijntje Aeriaens ende is het kindt in den doop genaamt Maritge.
03-11-1652 Den 3 novembris gedoopt een kindt van Jacob Teunisz ende Aefje Crelis is in den doop geheeten Kniertje. ’t Kint werd gehouden ter doop door Annetje Teunis die den doop stondt ook Cornelis Janss Petten.
24-11-1652 Den 24 novembris zijn ten doop gebracht twee kinderen namelik door Maritgen Dirkx een kint van Jacob Jansz, timmerman ende Trijntgen Taemen in den doop genaamt Jacob ende van Trijn Gerrits een kint van Thijs Jacobsz ende Willemtje Jans in den doop geheeten Maritge.
08-12-1652 Den 8 decembris heeft Gerbrich Claes ten doop gebracht ende gegeven een kint van Dirk Thomasz ende Harmtje Kint ende is in den doop het kint geheeten Aaltje.
22-12-1652 Den 22 decembris is door Lijsbet Jacobs, des kint mentje tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kindt van Mr. Joannes Jacobi, chirurgijn ende Jannetje Pieters ende is het kindt in den doop geheeten Geertje.
15-01-1653 Den 15 januarij is door Trijntge Pieters, de meoij van ’t kindt tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kindt van Jacob Claasz ende Jannetje Pieters ende is het kindt in den doop genaamt geworden Pieter.
22-01-1653 Den 22 januarij heeft Aaltje Bijlen als mentje ten doop gebracht ende gegeven een kint van Cornelis Huijgen van Santfoort ende Gerritje Jans ende is het kindt in den doop genaemt Huijgh.
12-03-1653 Den 12 martij zijn ten doop gebracht ende gedoopt twee kinderen een van Pieter Dirkx Koster ende Aef Jans in den doop genaemt Trijntgen, een van Gerrit Aalbertsz Baan ende Anne Jacobs in den doop geheeten Maritgen.
04-05-1653 Den 4 maij is door Maritgen Aalberts, des kints Mentje ten doop gebracht ende gegeven een kint van Leendert Dirksz ende Trijn Aalberts zijnde het kint in den doop geheeten Aalbert.
25-05-1653 Den 25 maij tot den heijlige doop gebracht een kint van Jan Adriaansz ende Neeltje Claas is ten doop gegeven ende gehouden door Willemtje Jansz ende in den doop genaamt geworden Annetje.
03-08-1653 Den 3 augusti is tot den heijlige doop gebracht een kindt van Jan Jansz, schoenmaker en Guertje Claes ende is het kindt in den doop genaemt geworden Jan.
24-08-1653 Den 24 augusti is door Pettens Trijn ten doop gebracht ende gehouden (de vader ter haringh zijnde) een kint van Jacob Claasz Koendert ende Maritje Aalders van Petten ende wierde het kindt in den doop geheeten Willem.
01-10-1653 Den 1 octobris is door Magdaleentje Dirkx tot den heijlige doop gebracht ende van Pieter Dirksz Koster gegeven een kind van Dirk Damen ende Maritgen Dirkx ende is het kindt in den doop genaemt Dirk Dirksz.
23-11-1653 Den 23 novembris heeft Gerritje Jans, dochter van Jan Bijl tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een  kint van Cnelis Woutersz, waerdt in Guldewagen ende van Dirkje Jans ende is het kint in den doop genaemt geworden Maritgen. De vader niet bij den doop present zijnde.
15-02-1654 Den 15 februarij heeft Gerritje Jans de dochter van Jan Bijl tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kind van Aeriaan Jansz Bijl ende Jannetje Maertens ende is het kind in den doop (de vader present zijnde) genaemt Maarten.
19-04-1654 Den 19 aprilis is door Stijntje Keijsers tot den heijlige doop gebracht ende van de vader gegeven een kint van Mr. Jacob Bartelmeusz ende Aechje Claes ende is het kint in den doop geheeten Neeltje Jacobs.
28-06-1654 Den 28 junij heeft Annetje Teunis tot den heijlige doop gebracht ende gegeven een kint van Jacob Teunisz ende Aefje Cnelis ende is het kint in den doop genaemt Teunis Jacobsz. Cnelis Jansz Petten, de bestevader ook des doop staand.
19-07-1654 Den 19 julij is door Cnelis Claasz Wagenaar (de vader van huijs zijnde) tot den heijlige doop gepresenteert ende gegeven een kint van Jan Aeriaansz ende Neeltje Claas ende wierde het kint in den doop genaamt Maritje.
02-08-1654 Den 2 augusti is door Annetje Teunis tot den heijlige doop gebracht een kint van Gerrit Aalbertsz Baen ende Anne Jacobs ende is het kint in den doop geheeten Teunisje.
04-10-1654 4 octobris is door Guertje Pieters tot den heijlige doop gebracht het kint van Cnelis Huigen van Santfoort ende Gerritje Jansz Bijl ende is het kint in den doop genaemt Grietje.
11-10-1654 Den XI octobris heeft Griet Jansz in ’t Duijn tot de heijlige doop gebracht een kind van Tijs Jacobsz ende Willemje Jans ende wierde het kind in den doop geheeten Cornelis.
22-11-1654 Den 22 novembris heeft Engeltje Dirkx, dochter van Dirk Thomasz tot den heijlige doop gebracht ende gehouden een kint van Harmen Theunisz ende Willemje Vreriks ende is het kind (de vadr ebsent zijnde) in den doop genaemt Engeltje.
06-12-1654 Den 6 decembris is van Grietje Jacobsdr ten doop gebracht ende gegeven een kint van Dirk Danielsz ende Maritje Dirks ende is het kindt in den doop geheeten Daen of Daniel.
14-01-1655 Den 14 januarij is gedoopt ende van vader ten doop gegeven een kint van Mr. Loenest, chirurgijn ende Machteltje Oukkema ende het kind in den doop geheeten Annetje.
07-02-1655 Den 7 februarij is door Willemje Jans ten doop gebracht ende gehouden in des vaders absentie, een kind van Cornelis Jansz, schoenmaker ende Guertje Pieters ende het kind in den doop genaamt Jan.
14-03-1655 Den 14 martij heeft Anne Dirkx ten doop gebracht ende gehouden een kint van Pieter Dirksz Koster ende Aef Jans ende wierde het kint in den doop genaamt Trijntje Pieters.
18-04-1655 Den 18 aprilis is door Maritgen Engelen ten doop grbracht ende gehouden ende ter presentie van vader gedoopt een kint van Aariaan Pieters Koomen ende Krijntje Aariaans ende het kind in den doop geheeten Guertje.
09-05-1655 Den 9 maij heeft Trijntje Pieters ten doop gebracht ende gegeven een kind van Jacob Claasz Kleinschol ende Jannetje Pieters ende wierde het kind sijn ddopsel ontfangen is genaemt Annetje.
30-05-1655 Den 30 maij heeft Aaltje Jans, als menij van ’t kint ten doop gebracht ende gehouden een kint van Jan Claasz, kleermaker ende Stijntje Jans ende is het kint in sijn doop ter presentie des vaders geheeten Griet Jans.
15-08-1655 Den 15 augusti is ten heijlige doop gebracht een kint van Pieter Jansz, schoenmaker ende Pietertje Maartens ende is het kint in sijnen doop ( over welke de vader mede gestaan heeft) genaamt geworden Jan Pietersz.
10-10-1655 Den 10 octobris heeft Maritje Pieters tot den heijlige doop gebracht ende gehouden een kind van Stoffel Arisz ende Jannetje Pieters ende wirden het kind in den doop geheeten Aris.
05-12-1655 Den 5 decembris heeft Duijfjen Jacobs tot den heijligen doop gebracht ende gehouden een kind van Aariaan Jansz Bijl ende Jannetje Maartens ende is het kind in den doop genaamt Maarten.
12-12-1655 Den 12 decembris heeft Guert Jacobs tot den heijlige doop gebracht ende gehouden een kind van Jacob Claasz Coendert ende Maritje Jacobs ende is het kind (de vader present zijnde) in den doop geheeten Leendert.
26-12-1655 Den 26 decembris zijnde den tweeden kersdag, is gedoopt ende door Juffrouw van der Graaf, huijsvrouw van den Heer Rentemeester A. van der Graaf, ten doop gegeven een soontje van D. Joannes Bruno ende is in sijne christelijcken doop geheeten geweest Jacobus.
16-01-1656 Den 16 januarij is ten doop gebracht een kind van Jan IJsbrantsz ende Willemje Eddikx ende het kind in den heiligen doop genaamt Eddik.
16-01-1656 Item een kind van Cornelis Woutersz ende Dirkje Jans ende is het selve kind (de vader present zijnde) in den doop geheeten Wouter.
30-01-1656 Den 30 januarij is door Anne Dirks tot den heilige doop gebracht ende gehouden een kind van Jan Jansz, schoenmaker ende Guertje Claas ende het kind (de vader niet present zijnde) in den doop genaamt Dirk.

 

Bron: Regionaal Archief Noord Holland – Inv.nr. 1a Egmond aan Zee.

Transcriptie: GeneaData 01-01-2022

Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.

Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.

Dit bericht is geplaatst in DTB. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *